Izdvajamo

 

Petak, 28. jula, Večer Kur'ana i vakifa
Plato ispred Šehidske džamije Kamičani, 20.30 sati

SPISAK VAKIFA KOJIMA ĆE BITI DODJELJENE VAKUFNAME NA VEČERI KUR'ANA I VAKIFA, 28. JULA 2023.
Adžemović Muharem i Senada
Alić (Bahrije) Dževad
Alić (h. Himze) Samka
Alić (Hamdije) Hate
Alić (Osmana ) Namko
Alić (Rasima) Asim
Alić h. Nasiha za rah. h. Adema i h. Bademu Tadžić
Alić h. Ramiz i h. Nasiha
Alić h. Ramiz za rah. Alić Ibrahima i Ismu
Alihodžić Elvis
Arifagić Derviš - Dedo
Avdagić Husnija i Hadisa
Balić Esad - Eso
Balić h. Asima pred dušu rah. Tadžić Sulejmana i Have
Balić h. Asima pred dušu rah. Bešić Ale i Mine
Bešić (Arif) Rahima
Bešić (Huzeira) Emir
Bešić (Ibrahima) Eniz
Bešić Ilijaz pred dušu rah. Bešić h. Muharema
Bešić (r.Talić) h. Šefka
Bešić Halima
Bešić Ismal i Ermin
Bešić Ismeta i Meho
Bešlagić (h. Muharema) Šaha
Bešlagić Hilmija i Hajra
Blažević Mesud i Fikreta
Blažević Uzeir i Dževida
Čirkić (Mehmeda) Nijaz i Maida
Čirkin (Atif) Saima
Čirkin (Ibrahima) Šefik
Čolak (Mehmedagić Rame) Rasma
Čolić (Paše) h. Hakija
Čoralić (Hasana) Smail - Dedo i (Saliha) Selima
Ćolić (Ahmeta) Šaban
Ćolić (Jakupović Muharema) Muharema
Ćuskić (Abid) Ale
Ćuskić (Bajre) Enver
Ćuskić (Bajre) Kemal
Ćuskić (Enver) Bahrija
Ćuskić (Kemal) Jasmin
Ćuskić (rođ. Huskić) Enisa
Ćustić Dijaz
Dautović Ibro i Azemina
Delić h. Mujaga-ef.
Demir Aldin i Amra
Denić (Mustafe) Salih
Dergić h. Denijal i h. Namka
Dolić (rođ. Duračak) Indira
Džemat Stavanger pred dušu rah. h. Zuhra Džihić
Đonlagić (Dauta) Dedo i Fate
Đonlagić (Dede) Sabit i Hasiba
Đonlagić (rođ.Alić Ibrahima) Šuhra
Elkasević (Adema) Bahrija
Elkasević Adem
Elkasović Asima pred dušu supruga rah. Redžepa Elkasević
Fazlić Adila, Emira i Admira za rah. Adema Fazlića
Fazlić Fikreta
Fazlić Sanel
Fazlić Zlatan
Fazlić Zumra
Filović Ahmet
Forić (Besima) Fahrudin
Forić (Hasana) Bisera
Forić (Huse) Zulfija
Forić (Huseina) Sanel i Senada
Forić (Jakupović Šerifa) Rukija
Forić (Jusufa) Senad
Forić (Kasima) Vasif i Safeta
Forić (Murtić Hamed) Fadila
Forić (Sefera) Rifet
Forić (Vasifa) Adis
Forić Bisera
Forić Bisera pred dušu sina šehida Forić Emira
Forić Bisera pred dušu supruga rah. Almaza Forića
Forić Fadil i Amir
Forić h. Osme pred dušu supruge rah. Forić Hatemine
Forić Husein i Besima
Forić Refik i Emira
Forić Sakib pred dušu rah. Forić Irma
Garibović (Fehima) Senad i Sebina
Garibović (rođ. Trnjanin) Šefika
Garibović Sabiha, Dino i Adi
Gerzić Zejna i Suad
Glamočanin (Kasim) Mustafa
Glamočanin Jasmin-ef. i Elvedina
Hadrović (Ahmet) Adem
Hadrović (Nedžib) Hasema
Hadžić (Faik) Denis
Hadžić Ismeta i Elma
Hadžić Mehmed i Amela
Halilagić (rođ. Jakupović) Adila
Hamidović Muharema
Hamzabegović (Forić Sulejmana) Ajka
Hodžić (rođ. Alić) Hatemina
Hodžić r. Muharem i Hodžić r. Vahida
Hrnić (Abdulaha) Mediha
Hrnić (Redže) Nijaz i Fikreta
Hrnić (Salih) Esad
Hrnić h. Ajdin-ef. i h. Munira
Hrustić Faudin
Hrustić h. Kasim i h. Razija
Hrustić h. Nihad i h. Mirzeta
Hrustić h. Šemsa
Hrustić Mirzet i Smaila pred dušu rah. Bašić Emke
Hrustić Sefer i Aiša
Huskić Hamdija i Zlatka
Huskić Hasan, Draguna, Nirveta, Rifet i Enes
Jakupović (Adila) Mahmut, Aida, Adnan i Amel
Jakupović (Edhema) Sejad i Ismeta
Jakupović (Ekrema) Ismet
Jakupović (Ekrema) Midhet
Jakupović (Jusufa) Said
Jakupović (Sulje) Halida
Jakupović (Suljo) Halida pred dušu rah. Ekrem, Sefer
Jakupović Elvis
Jakupović h. Šerif i h. Mevlida
Jaskić Aziz i Selima
Jaskić Fikret i Suada
Jaskić h. Asim i h. Mirzeta
Jaskić h. Asim i h. Mirzeta pred dušu rah. Tabaković Asime
Jaskić Hamdija i Rahima
Jaskić Smajo i Esma
Jašarević Muhamed
Javor Nihad i Mirsada
Kahrimamović Merima za Bešić Šefka i Mehmed
Kahrimanović (Medić Abaza) Mirzeta
Kahrimanović (r.Bešić) Merima
Kahrimanović Derviš i Sadina
Kahrimanović Mesud - Mega i Dževida
Kahrimanović Nihad
Karabašić h. Osman
Kararić (Emina) Ahmet
Kararić (Hasan) Samir i Sabiha
Kenjar (h. Bajre) h. Besim i h. Namka
Kenjar (h. Bajre) h. Nijaz i h. Senada
Kenjar (h. Besima) Elvir i Delita
Kenjar (h. Muhameda) Armin i Sebina
Kenjar (Mehe) Mirsad i Šefika
Kenjar (Murata) h. Besim i Zemka
Kenjar (Murata) h. Muhamed i Sebina
Kenjar (Omera) Samir i Hamida
Kenjar (Redže) Emir, Zahida, Edin i Elvedin
Kenjar Denijal i Ismeta
Kenjar Fadila
Kenjar Murat i Siba
Kilić Besim i Refika
Kilić Fadil i Kadija
Kilić Hasan i Edita
Kilić Jasmin i Fatima
Kilić Mirzet i Ševala
Kličić (Ismeta) Benjamin
Kličić (Ismeta) Lejla
Kličić (Rasima) Ismet
Krivdić (Himze) Emira za merhume porodice Krivdić i Šehić
Kulašić Osman i Ismeta
Mahić h. hfz. Amir-ef. i h. Fatima
Mahmuljin Begija
Malagić Emina
Marošlić (Sakiba) Elvir
Marošlić Emira
Medić Ajša
Mehanović h. Mediha
Mehmedagić (Hamdija) Fikret pred duše rah. Hifzije i Hamdije
Mehmedagić (Hamdija) Fikret sa porodicom
Mehmedagić Amir i Dina
Melkić Osman i Sakib
Menković (Hakije) Huzeir
Menković (Jasima) Jasmin
Menković (Rame) Nedžad
Menković (Redže) Hasan i Nesiha
Menković (Redže) Husein
Menković (Redže) Ramo
Menković (Selima) Armin i Adisa
Menković Edis i Aida
Menković Elvis i Zehra
Menković Hakija i Aidin
Menković Nazif i h. Enisa
Mlinar (Softić Latifa) Namka
Mujkanović Emir
Mujkanović Esad i Mevla
Mujkanović h. Hatema i h. Hase
Mujkanović Hilmija i Ismeta
Muminhodžić (Hakije) Begzada
Muratčehajić Armin i Suzana
Muratčehajić Fadil i Armin
Murica (Ibrahima) Sara
Murica (Smaila) Alma
Nakić (Jakupović Rame) Rabija
Oruč (Redžepa) h. Osman
Osmanagić Sanela
Paratušić Enver i Amira
Paratušić Suljo
Pjanić Emin
Saldumović Halima i Sabahudin
Sinanagić Fehim
Softić (Forić Ibrahima) Emka
Softić Avdija i Subha
Softić Bahra pred duše roditelja Turkanović Hamida i Arife
Softić Fatima i Hilmija
Softić Naser i Ajdina
Sušić Adis i Benita
Sušić Kemal
Šahbaz Eldin i Adisa
Tadžić Hajrudin
Tadžić Hamdija i Sada
Talić Sulejman i Šemsa
Terzić (Šabana) Mersud
Terzić Fuad i Firdesa za Šahbaz Smaila i Zemku
Trnjanin Ahmet i Hajrija
Turkanović (Arifa) Ismet
Turkanović (Huseina) Irfan
Turkanović (Ismeta) Senad
Turkanović (Mehmeda) Nijaz i (Osmana) Besima
Turkanović (rođ.Sinanović Mustafe) Asima
Turkanović Nihad i Fatima
Vildirim Mahmut
Zulić Meho i Razija
SVI VAKIFI ILI NJIHOVI PREDSTAVNICI TREBA DA PREUZMU SVOJE VAKUFNAME U PETAK, 28. 07. 2023., U 20 SATI NA PLATOU ISPRED ŠEHIDSKE DŽAMIJE KAMIČANI.

 

Evo vam ova misao Meše Selimovića za buđenje i razmišljanje.

"Život je izbor a ne sudbina, jer običan čovjek živi kako mora a pravi kako hoće. Život na koji se bez otpora pristaje to je bjedno tavorenje, a izabrani život je sloboda. Čovjek posta...je slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem."