Izdvajamo

 

J A V N I O G L A S
za dodjelu finansijske pomoći udruženjima namijenjene za finansiranje rada udruženja
za 2023. godinu
1. PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet javnog oglasa je dodjela finansijske pomoći namijenjene za finansiranje rada
udruženja koja su registrovana prema Zakonu o udruženjima i fondacijama Republike Srpske
a čije su osnovne djelatnosti usmjerene na unapređenje kvaliteta života izbjeglica, raseljenih
lica, interno raseljenih lica i povratnika.
2. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
Prijava na javni oglas obavezno treba da sadrži sljedeće dokumente:
1. Obrazac prijave na javni oglas
Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni
oglas, na obrascu br.1 koji se može preuzeti na web stranici Sekretarijata
www.vladars.net ili u prostorijama Republičkog sekretarijata za raseljena lica i
migracije na adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela B, III sprat, kancelarija br. 18.
Prijavni obrazac pored opštih podatka o davaocu sredstava granta treba da sadrži i
opšte podatke o podnosiocu prijave, naziv i sjedište, brojeve kontakt telefona,
podatke o licu ovlaštenom za zastupanje, broj transakcionog računa i druge potrebne
podatke.
2. Izvod iz statuta kojim se dokazuje da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj je
raspisan javni oglas,
3. Potvrda o poreskoj registraciji (JIB),
4. Rješenje o registraciji – (rješenje nadležnog suda),
5. Transakcioni račun (kopija ugovora zaključenog sa bankom ili potvrda banke),
6. Narativni i finansijski izvještaj ‐Obrazac br. 5 (koji se može preuzeti na web stranici
i adresi navedenoj u tač. 2. podtač. 1. ovog oglasa a odnosi se na pravdanje utroška
2
sredstava granta za podnosioce prijava kojima su dodijeljena sredstva u prethodnoj
godini).
Napomena: Ukoliko su podnosiocu prijave bila dodijeljena sredstva u 2022.godini a
nije dostavio narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava (obrazac 5.) prijava se
neće uzeti u razmatranje.
7. Program rada za 2023. godinu.
3. NAČIN IZBORA KORISNIKA
Odabir potencijalnih korisnika pomoći po osnovu ovog javnog oglasa,će vršiti Komisija koju
imenuje direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske.
Zadatak Komisije je da vrši pregled svih prijava u odnosu na to da li je dostavljena obavezna
dokumetacija iz tač. 2. ovog javnog oglasa, da izvrši ocjenu prijava i da donese prijedlog o
odabiru potencijalnih korisnika za dodjelu finansijske pomoći kojeg dostavlja direktoru
Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske radi donošenja
konačne odluke.
Finansijska pomoć namijenjena za finansiranje rada udruženja će se dodjeljivati do
raspoloživog iznosa budžetskih sredstava.
Neblagovremene, nedopuštene,nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nije
dostavljena obavezna dokumentacija iz ovog javnog oglasa, ili ako nije prijavni obrazac
popunjen u potpunosti neće biti razmatrane, i od strane Komisije će biti odbačene.
4. NAČIN DOSTAVLjANjA PRIJAVA
Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili lično na adresu:
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Sektor za održivi
povratak i ljudska prava, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka sa naznakom „Prijava
na Javni oglas za dodjelu finansijske pomoći za finansiranje rada udruženja“.
Javni oglas ostaje otvoren 21 dan računajući od dana objave u dnevnim novinama.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 051/338‐669 i 051/338‐234.
Broj: 26.06-07-95/23
Dana, 17. 5. 2023.
Direktor
Davor Čordaš
OGLAS OBJAVLJEN:
18. 5. 2023. godine

VIŠE OVDJE

Nismo stigli pobjeći prije čišćenja.

Za mlade da pojasnim šta je to čišćenje. To je kad vojska traži žive i koga nađu ubija, a ponekog su odvodili u logore.

Iz trapa smo slušali kad vojnici govore "Da mi ga je vidjeti živa, nož će mi zarđati".

Mi smo u skloništu (trapu) pokušavali ostati tihi u strahu da nas ne pronađu. Moj otac Bejdo i Asimov otac Vahid su bolovali astmu. U trapu koji je bio negdje 1,5 x 2,5m a visine nekih 90cm, a nas 13. Bilo je jako zagušljivo i kad se sjetim da smo i nuždu vršili tu, pitam se kako su njih dvojica uspjevali kašalj zabušavati. Ovo pišem i plačem...

Nijaz Huremović