Izdvajamo

 

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škopa sa područja grada Prijedora

I
Pozivaju se studenti preog ciklusa studija i učenici srednjih škola sa područja grada Prijedora da podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za školsku/akademsku 2021/2022. godinu

II
Pravo na jednokratnu novčanu pomoĆ imaju studenti prvog ciklusa studija i učenici srednjih škola sa područja grada Prijedora, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Prijedora a koji u školskoj/akademskoj 2021/2022. godini nisu ostvarili pravo na učeničku/studentsku stipendiju Grada Prijedor ili iz drugog javnog izvora finansiranja i koji ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uslova:
1. ukoliko je porodica studenta, odnosno učenika korisnik prava iz socijalne zaštite, i to: prava na stalnu novčanu pomoĆ, prava na dodatak za pomoĆ i njegu drugog lica ili prava na jednokratnu novčanu pomoć,
2. ukoliko je student ili učenik osoba sa invaliditetom i/ili da je korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
3. ako je student ili učenik dijete iz porodice čiji su jedan ili oba roditelja nezaposleni,
4. ukoliko je student ili učenik dijete čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida ili status civilne žrtve rata,
5. ukoliko je student ili učenik dijete bez jednog roditelja ili jedan roditelj samostalno izdržava dijete,
6. ukoliko je student ili učenik dijete bez oba roditelja,
7. ukoliko se radi o porodici koja školuje dvoje ili više studenata i/ili učenika srednje škole i
8. ukoliko su učeniku/studentu sredstva potrebna za troškove obaveznih vježbi i praktične nastave izvan sjedišta škole/Fakulteta, stručne ekskurzije, studentske razmjene, regionalna ili republička takmičenja i sl.

Za ispunjenje uslova iz tačke 3, 5. i 7. potrebno je da mjesečni prihodi u porodici ne prelaze iznos od dvije najniže ostvarene plate, utvrđene odlukom Vlade Republike Srpske.

III
Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) uvjerenje o državljanstvu za studenta/učenika
b) potvrdu o mjestu prebivališta za studenta/učenika,
v) kuĆnu listu,
g) uvjerenje fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu, kao i uvjerenja o redovnom školovanju na fakultetu ili u srednjoj školi za članove domaĆinstva koji pohađaju srednju školu ili fakultet,
d) uvjerenje o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca za zaposlene članove domaćinstva, odnosno odrezak/izvod o visini penzije za članove domaćinstva koji su penzioneri (za posljednja tri mjeseca),
đ) rješenje nadležnog organa o porodičnoj/ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je podnosilac zahtjeva dijete ratnog vojnog invalida, odnosno rješenje nadležnog organa o priznavnju patusa civilne žrtve rata, kojim se dokazuje da je podnosilac zahtjeva dijete civilne žrtve rata,
e) uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS — filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske uprave RS — PJ Prijedor, o ostvarenim oporezivim prihodima za posljednja tri mjeseca,
ž) uvjerenje nadležnog organa o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
z) uvjerenje nadležnog organa o samostalnom vršenju roditeljske dužnosti (za samohranog roditelja),
i) dokaz o pokrenutom postupku utvrđivanja obaveze izdržavanja djeteta od strane roditelja ili dokaz o pokrenutom postupku izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja (za samostalnog izdržavaoca),
j) izvod iz matične knjige umrlih (ako je student/učenik dijete čiji su jedan ili oba roditelja umrli),
k) uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je student/učenik osoba sa invaliditetom i/ili korisnik prava na tuđu njegu i pomoć,
l) uvjerenje škole/fakulteta kojim se dokazuje prisustvo na vježbama/praktičnoj nastavi izvan sjedišta fakulteta, stručne ekskurzije, studentske razmjene, odlazak na regionalna ili republička takmičenja i
lj) fotokopiju kartice tekućeg računa na ime podnosioca zahtjeva.

IV
Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev mora biti original ili ovjerena fotokopija izuzev fotokopije tekućeg računa.

V
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru Gradske uprave Prijedor. Zahtjev se može podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org), s tim da su kandidati, koji na ovaj način apliciraju, u obavezi da Odjeljenju za društvene djelatnosti, u roku od 15 dana, dostave dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

VI
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor – www.prijedorgrad.org i u sedmičnom listu „Kozarski vjesnik”. Ukoliko Javni poziv ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednje objave.

Gradonačelnik
Slobodan Javor

Zahtjev vidi OVDJE

Paradoks našeg vremena!

Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali ne i život godinama.

"Paradoks našeg vremena je da imamo veće zgrade, ali kraće živce; šire puteve, ali uže vidike; trošimo više, a imamo manje; kupujemo više, uživamo manje. Imamo veće kuće, a manje porodice; više udobnosti, a manje vremena; imamo više diploma, ali manje razuma; više znanja, a manje rasuđivanja; više stručnjaka, a još više problema; više znanja u medicini, a sve manje zdravlja.

Kaže Uzvišeni: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20.)

#Lijepa_riječ