Izdvajamo

 

J A V N I O G L A S
za dodjelu finansijske pomoći namijenjene za sufinansiranje izgradnje, obnove i
sanacije vjerskih objekata i domova za 2022. godinu

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je dodjela finansijskih sredstava vjerskim zajednicama i
udruženjima građana, namijenjenih za sufinansiranje izgradnje , obnove, sanacije
vjerskih objekata i domova , u cilju stvaranja uslova za reintegraciju i
resocijalizaciju povratnika u lokalnoj zajednici.

2. NAMJENA SREDSTAVA

Finansijska sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata:
 Izgradnja, obnova i sanacija vjerskih objekata:
Za izgradnju i obnovu vjerskog objekta ,vanjsku i unutrašnju sanaciju vjerskih
objekata, uređenje groblja, prilaznih puteva, dvorišta i druge pripadajuće
infrastrukture;
 Izgradnja, obnova i sanacija domova:
Za izgradnju obnovu i sanaciju domova ili potrebne pripadjuće infrastrukture uz
domove (domovi kulture,planinarski domovi ,vjerski domovi).

3. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijava na javni oglas obavezno treba da sadrži sljedeće dokumente:
1. Obrazac prijave na javni oglas
Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu, potpisanu i pečetiranu
prijavu na Javni oglas, na obrascu br.1 koji se može preuzeti na web stranici
Sekretarijata www.vladars.net ili u prostorijama Republičkog sekretarijata za
raseljena lica i migracije na adresi: Trg Republike Srpske br. 1, lamela B, III sprat,
kancelarija br. 18.
NAPOMENA: Obrazac prijave na javni oglas (obrazac br.1) pored opštih podatka o
davaocu sredstava granta treba da sadrži i opšte podatke o podnosiocu prijave,
naziv i sjedište, brojeve kontakt telefona, podatke o licu ovlaštenom za zastupanje naziv banke, broj transakcionog računa, naziv projekta ,potpis, pečat i druge
potrebne podatke.

2. Narativni i finansijski izvještaj o pravdanju utroška sredstava granta iz
prethodne godine na obrascu br.5 koji se može preuzeti na naprijed navedenoj
web stranici i adresi ( odnosi se samo na one podnosioce prijave koji su bili
korisnici sredstava granta u 2021.godini a nisu dostavili narativni i
finansijski izvještaj o pravdanju utroška sredstava)

3. Potvrda o poreskoj registraciji (JIB),

4. Rješenje o registraciji – (rješenje nadležnog suda),

5. Transakcioni račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),

6. Projekat, predmjer i predračun radova (u pisanoj formi).

2. PRAVO UČEŠĆA

Prijave na ovaj oglas mogu podnijeti:
‐Pravoslavne vjerske zajednice za izgradnju sanaciju i obnovu vjerskih objekata za
potrebe izbjeglica, raseljenih lica i interno raseljenih lica na području Republike
Srpske;
‐Pravoslavne vjerske zajednice za izgradnju, sanaciju i obnovu vjerskih objekata za
potrebe povratnika na području Federacije BiH,
‐Katoličke, islamske i druge vjerske zajednice za izgradnju, sanaciju i obnovu
vjerskih objekata, za potrebe povratnika na području Republike Srpske.
‐Udruženja građana za izgradnju,obnovu i sanaciju domova čija je osnovna djelatnost
usmjerena na unapređenje života srba povratnika za sve opštine/gradove na
području Federacije BiH .
‐ Udruženja građana za izgradnju obnovu i sanaciju domova za sve opštine/gradove
na području Republike Srpske.
NAPOMENA: Prijave vjerskih zajednica koje su dobijale finansijsku pomoć a nisu
dostavile narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava iz prethodne
godine (obrazac 5) neće biti razmatrane.

5. KRITERIJUMI ZA DODJELU SREDSTAVA

Opšti kriterijumi:

- reference programa/projekta: oblast u kojoj se realizuje program/projekat, dužina
trajanja, broj lica koja su uključena (broj korisnika), mogućnost razvijanja projekta
i njegova održivost;
- ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja
stanja u određenoj oblasti;
- sufinansiranje programa/projekta iz drugih izvora: sopstveni prihodi, pokloni i
donacije, krediti i slično;

6. NAČIN IZBORA KORISNIKA

Izbor korisnika pomoći po osnovu ovog javnog oglasa,će vršiti Komisija koju
imenuje v.d. direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije
Republike Srpske.
Zadatak Komisije je da vrši pregled svih prijava u odnosu na to da li je dostavljena
obavezna dokumetacija iz tač.3 ovog javnog oglasa, da li su ispunjeni kriteriji iz
tačke 5. javnog oglasa, da izvrši ocjenu prijava i da donese prijedlog o odabiru
potencijalnih korisnika za dodjelu finansijske pomoći ,kojeg dostavlja v.d direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske
radi donošenja konačne odluke.
Kod ocjene prijava za izgradnju, obnovu i sanaciju vjerskih objekata Komisija će
prioritet dati onim prijavama koje imaju preporuku predstavnika vjerskih
zajednica i gdje je vidljivo na osnovu dokumentacije da se vjerski objekat nalazi u
fazi izgradnje ili je u početnoj fazi izgradnje.
Kod ocjene prijava za izgradnju, obnovu i sanaciju domova Komisija će prioritet
dati udruženjima koja imaju preporuku opštinskih zvaničnika ili nadležnih
lokalnih zajednica i gdje je na osnovu dokumentacije vidljivo da se dom nalazi u
fazi izgradnje ili je u početnoj fazi izgradnje.
Sve blagovremeno podnesene prijave koje ispunjavaju propisane uslove biće
rangirane, a sredstva za sufinansiranje projekata izgradnje obnove i sanacije
vjerskih objekata i domova će se dodjeljivati do raspoloživog iznosa budžetskih
sredstava.
Prijave koje nisu dostavljene u roku, ako nije uz prijavu dostavljena obavezna
dokumentacija ili ako nije prijavni obrazac popunjen u potpunosti neće se uzeti u
razmatranje.

7. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili lično na adresu:
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, Sektor za
održivi povratak i ljudska prava, Trg Republike Srpske br. 1, 78000 Banja Luka sa
naznakom „Prijava na Javni oglas za dodjelu finansijske pomoći za
sufinansiranje projekata izgradnje obnove i sanacije vjerskih objekata i domova“.
Javni oglas ostaje otvoren 21 dan računajući od dana objave u dnevnim novinama
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 051/338‐669 i 051/338‐234.
Broj: 26.06‐07‐102/22
Dana: 5. 5. 2022. V.d. direktora
Davor Čordaš

NAPOMENA: Oglas je objavljen u sredstvima štampe i na sajtu Republičkog
sekretarijata za raseljena lica i migracije dana 7. 5. 2022. godineVidi OVDJE

Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.