Izdvajamo

 

Na području Prijedora površina zemljišta u vlasništvu Republike Srpske, a koje je planirano za davanje u zakup, iznosi 373 hektara i nalazi se u 14 katastarskih opština, navodi se u Programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Prijedora za 2021. godinu.
Površina nedodijeljenog zemljišta u svojini Republike Srpske u 55 katastarskih opština u Prijedoru je 2.149 hektara, dok je površina dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske 544 hektara i dodijeljena je za 29 pravnih i fizičkih lica.

Program korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske lani je u Prijedoru u cIjelosti bio usmjeren na popravku plodnosti zemljišta gdje je u odnosu na planiranih 35.000 KM realizacija iznosila 243.945 KM, dok je plan za ovu godinu 140.000 KM.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske propisano je da se poljoprivredno zemljišta u svojini Republike koristi u skladu sa programom koji svake godine donosi skupština jedinice lokalne samouprave uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese program u propisanom roku, Ministarstvo može pokrenuti postupak dodjele koncesije za korištenje nedodijeljenog poljoprivrednog zemljišta.

Izvor: Agencije

"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.