Izdvajamo

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), i odredbi Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj: 314/2020 od 28.02.2020. godine, („Službene novine Federacije BiH“, broj: 18/20) i člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 02-02-1967-11/18 od 04.03.2019. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje

Javni poziv
za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske

I

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republiku Srpsku, na ime poboljšanja pronatalitetne politike.

II

Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju porodilje povratnice iz kategorije manjinskog povratka na područje Republike Srpske i to:

1. Da su članice povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
2. Da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
3. Porodilje koje su rodile djecu u periodu od 01.07.2019. – 30.06.2020. godine

III

Iznos novčanih sredstava, zavisit će od ukupnog broja djece u porodici i to:
– Prvo i drugo dijete;
– Treće i četvrto dijete;
– Peto i više djece;

IV

Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski/tekući račun porodilja.

V

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu porodilje na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo;

2. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ne starija od 30 dana;

3. Originalno uvjerenje porodilje o prebivalištu (CIPS) ne stariji od 30 dana;

4. Uvjerenje nadležnog organa o ostvarenom povratku porodilje (Uvjerenje o povratku);

5. Rodni list novorođenog djeteta/djece rođenih u naznačenom period, kao i rodni listovi ostale djece sa kućne liste porodice;

6. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom

‘’Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na području Republike Srpske’’

na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Čemerlića br.2, 71000 Sarajevo

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

Rok za dostavljanje prijava na Javni poziv je 30.06.2020. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

dr.sci. Edin Ramić

Broj: 05-32-5-610-1/20
Sarajevo, 01.06.2020. god.


Zakon o fotografisanju

Malo ponavljanja gradiva o tome što je dozvoljeno, a što nije, po pitanju fotografiranja:

Opširnije...