Izdvajamo

 

J A V N I P O Z I V

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Federaciji Bosne i
Hercegovine i povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine
za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka
na područje opština Republike Srpske
Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru
implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i
sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne
i Hercegovine.
Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“,
sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.
Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili
implementator definisan posebnim sporazumom.


KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA ZA REKONSTRUKCIJU OBJEKATA
OPĆI KRITERIJI


Opći kriteriji su eliminatorni i obavezujući za sve korisnike pomoći
Opći kriteriji za utvrđivanje potencijalnih korisnika projekata povratka i rekonstrukcije
stambenih jedinica:
1. da je izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, raseljena osoba u Bosni i Hercegovini ili
povratnik sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2. da je iskazao namjeru za povratkom,
3. da je utvrđen status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je
predmet rekonstrukcije,
4. da je na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je
predmet rekonstrukcije,
5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za
stanovanje, u skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
6. da on i članovi njegovog domaćinstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH drugu
stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a u skladu sa
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
7. da nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o
minimumu stambenih uvjeta

I.1.) Dokaz o statusu izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnika
- Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih kriterija da je potencijalni korisnik
pomoći izbjeglica iz BiH, raseljena osoba u BiH i povratnik je potvrda nadležnog organa
o statusu (za sve članove porodice prijavljene za pomoć u rekonstrukciji):
a) izbjeglica iz BiH svoj status dokazuje odgovarajućom potvrdom (izbjeglička
legitimacija/karton), uvjerenje o statusu izbjeglice iz BiH,
b) raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem
nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe,
c) povratnik svoj status dokazuje potvrdom nadležnog organa općine/opštine povratka
o statusu povratka uz kopiju CIPS-ove potvrde o prijavi prebivališta izdate u mjestu
prebivališta iz 1991. godine.
I.2.) Dokaz o namjeri za povratkom
- Izjavom podnositelja, koja se ovjerava od strane nadležnog organa općine povratka,
dokazuje se:
a) da je iskazana namjera za povratkom,
b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje u
skladu sa odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
c) da korisnik /nositelj domaćinstva i članovi njegovog domaćinstva koji su prijavljeni za
dobivanje pomoći u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH drugu
stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta,
d) da korisnik nije primio pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovarajući
standard o minimumu stambenih uvjeta.
I.3.) Dokaz o vlasništvu/ stanarskom pravu
- Dokumenti kojim se dokazuje vlasništvo/stanarsko pravo nad stambenom jedinicom
koja je predmet rekonstrukcije su:
a) ZK (zemljišno-knjižni) izvadak-izvod iz katastarske evidencije, posjedovni list ne stariji od 6
(šest) mjeseci, i / ili
b) CRPC odluka-odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglice i raseljene osobe, i / ili
c) Pravosnažno rješenje o povratu/stanarskog prava-rješenje nadležnog općinskog
organa o povratu i / ili uvođenju u posjed.
I.4.) Dokaz o kretanju
- Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju, koje izdaje nadležni
organ unutarnjih poslova dokazuje se da je korisnik pomoći na dan 30.04.1991. godine
imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.
Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.
U izuzetnim slučajevima, kada se uvjerenjem o kretanju ne može pouzdano utvrditi
prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz prebivališta pribavlja se izjava dva
svjedoka, ovjerena od strane nadležnog organa općine povratka.
POSEBNI KRITERIJI
Ispunjavanje posebnih kriterija služi Komisiji za odabir korisnika kao osnova za
formiranje rang liste korisnika, poštujući načela transparentnosti i jednakopravnosti
pristupu pomoći za rekonstrukciju.
Posebni kriteriji su:
1. Korisnik pomoći se vratio na svoje prijeratno prebivalište i živi u uvjetima koji su ispod
utvrđenog stambenog minimuma, uključujući i korisnike koji privremeno borave u
improviziranim naseljima, kampovima, kontejnerima i slično.
2. Korisnik pomoći pripada određenim kategorijama kao što su:
a) socijalna kategorija,
b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,
c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,
d) šehidske porodice/porodice poginulih boraca,
e) porodice nestalih osoba i
f) bivši logoraši.
3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom smještaju ili
zadovoljavaju uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj.
4. Broj i starosna dob članova domaćinstva koji su se prijavili za povratak na svoje
prijeratno prebivalište.
II.1.) Dokaz o povratku u prijeratno prebivalište
Povratak u prijeratno prebivalište dokazuje se CIPS-ovom potvrdom izdatom u mjestu
prebivališta iz 1991.godine, kojom se dokazuje da korisnik ima prijavljeno prebivalište na
adresi na kojoj se nalazi objekat/stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije i
potvrda nadležnog općinskog/opštinskog organa ili drugog nadležnog organa da je
povratnik.
II.2.) Dokaz o pripadnosti određenim skupinama
II.2.a) socijalna kategorija svoj status dokazuje relevantnim dokazima i to: posljednji
ček od penzije, dokaz da se radi o korisniku socijalnih davanja od nadležnog
centra za socijalni rad ili nadležne općinske službe za socijalnu i dječiju
zaštitu, dokaz da se radi o civilnoj žrtvi rata i da ostvaruje/ne ostvaruje prihode
po tom osnovu,
II.2.b.) status lica sa invaliditetom dokazuje se rješenjem koje se pribavlja od strane
nadležnog organa (ratni vojni invalid, lica sa urođenim ili stečenim
invaliditetom i sl.),
II.2.c.) status samohranog roditelja, staratelja ili hranitelja dokazuje se relevantnim
dokazom koji se pribavlja od strane nadležnog centra za socijalni rad ili
općinskog organa uprave, nadležnog za poslove socijalne i dječije zaštite kod
kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.d.) status šehidske porodice / porodice poginulih boraca dokazuje se potvrdom
koja se pribavlja od strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena
evidencija,
II.2.e.) status porodice nestale/ih osoba dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od
strane nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija,
II.2.f.) status bivšeg logoraša dokazuje se potvrdom koja se pribavlja od strane
nadležnog organa kod kojeg se vodi službena evidencija.
II.3.) Dokaz o boravku u kolektivnim oblicima zbrinjavanja i alternativnom
smještaju

a) činjenica da se korisnik nalazi u kolektivnim oblicima zbrinjavanja, alternativnom
smještaju dokazuje se potvrdom nadležnog organa na čijoj teritoriji se nalazi kolektivni
centar ili alternativni smještaj.
b) činjenica da korisnik zadovoljava uvjete i ima/ostvaruje pravo na alternativni smještaj
dokazuje se potvrdom nadležnog organa općine, kantona, entiteta u kojem korisnik
privremeno boravi.
II.4.) Dokaz o brojnosti porodice
Brojnost porodice koje imaju više članova domaćinstva i njihova starosna dob, koji su se
prijavili za povratak, dokazuje se kućnom listom, ovjerenom od strane nadležnog
općinskog organa.
Uz ovjerenu kućnu listu korisnik je dužan priložiti rodne listove za maloljetne članove,
odnosno ovjerenu kopiju CIPS-ove potvrde o mjestu boravišta/prebivališta za punoljetne
članove porodice.

Podnošenje prijava i dokumenata
Prijave za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka u okviru
implementacije „Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i
sredstava za ugradnju“ i „Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“
raseljenim osobama i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne
i Hercegovine sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje svih općih i
posebnih kriterija, dostaviti lično na Federalno ministarstvo raseljenih osoba i
izbjeglica, ulica Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, svakim radnim danom od 08,00 do
16,00 sati, ili poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,
ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „ZA JAVNI POZIV ZA
DODJELU POMOĆI ZA OBNOVU I REKONSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA U CILJU
POVRATKA“.

Prijave za rekonstrukciju stambenih jedinica podnose se uz posebno popunjen obrazac koji
će biti dostupan na šalterima općina boravka i općina povratka, u prostorijama Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića 2, i na internet stranici
Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba, gdje će biti objavljen
i tekst Javnog poziva.

Javni poziv traje od 25.10.2021. godine do 25.11.2021. godine i bit će objavljen u
dnevnim novinama.
Prijave koje budu kompletne i dostavljene u roku iz prethodnog stava bit će uzete u
razmatranje od strane Komisije za odabir korisnika.
Žalba: Žalbe se podnose Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, ulica
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo u roku od 15 dana od dana javnog oglašavanja rang
liste potencijalnih korisnika, koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Federalnog ministarstva
raseljenih osoba i izbjeglica, Kantona, Općina povratka i na internet stranici Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba.
Napomena: Za potencijalne korisnike koji se nalaze na rang listama po Javnom pozivu iz
2019. godine, a koji do sada nisu dobili pomoć u obnovi/rekonstrukciji stambene jedinice,
potrebno je da podnesu novu ovjerenu Prijavu/Obrazac za dobivanje pomoći za
rekonstrukciju stambene jedinice dodjelom građevinskog materijala ili obnova stambene
jedinice po sistemu „ključ u ruke“ po Javnom pozivu iz 2021. godine, Federalnog ministarstva
raseljenih osoba i izbjeglica.
Dokumentacija o ispunjavanju općih i posebnih kriterija za gore navedene potencijalne
korisnike, će biti preuzeta sa Javnog poziva iz 2019. godine, te potencijalni korisnici sa rang
liste neće biti u obavezi da ponovo dostavljaju istu osim ako su u međuvremenu imali neke
promjene.
Također, prilikom obrade svakog pojedinačnog zahtjeva, Komisija za odabir korisnika će
tražiti dopunu dokumentacije, ukoliko to bude bilo potrebno za navedene potencijalne
korisnike sa rang liste.
Prijave/molbe/zahtjevi potencijalnih korisnika, koji se nalaze na utvrđenim rang
listama iz 2019. godine, smatrati će se nevažećim, objavljivanjem rang listi po ovom
Javnom pozivu.
Konačne rang liste potencijalnih korisnika objavljene po Javnom pozivu iz 2021.
godine, koristit će se za period od 2022. do 2023. godine.


M I N I S T A R

dr. sci. Edin Ramić, s.r.

Više info na linku:Ovdje

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.