Izdvajamo

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška
zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2018. i 2019.godine“
1. Predmet javnog poziva
Podnošenje prijava fizičkih lica - povratnika radi pružanja pomoći u zapošljavanju/samozapošljavanju
u poljoprivredi na prostoru Bosne i Hercegovine, za sljedeće namjene/programe:
1) Dodjela poljoprivrednih mašina, mehanizacije i priključaka;
2) Dodjela plastenika (metalni i plastični različitih dimenzija);
3) Dodjela opreme za proizvodnju u poljoprivredi (oprema za pčelarstvo, mljekarstvo, tov
pilića/brojlera, tov koka nosilja, sistem za navodnjavanje i dr.);
4) Obnova i izgradnja stajskih i gospodarskih objekata ;.
5) Dodjela sadnica drvenastog i jagodičastog voća (zasad na minimalno 2 dunuma);
6) Dodjela finansijskih sredstava za realiazciju samostalnog projekta u iznosu do 5.000,00 KM,
za namjene: nabavka sitne i krupne stoke, nabavka mašina, opreme i repromaterijala za
održivost poljoprivrednog gazdinstva, nabavka pčelinjih društava i druge namjene u
poljoprivredi koje nisu obuhvaćene programima 1) - 5) ovog javnog poziva;
Fizička lica – povratnici mogu aplicirati samo za jedan od navedenih programa.
2. Pravo učešća
Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:
- povratnici (fizička lica) na prostoru cijele Bosne i Hercegovine koja izraze spremnost za lično učešće u
sufinansiranju projekta.
- Učešće u sufinansiranju projekta se primjenjuje prema sljedećem obrascu:
a) za programe pod rednim brojem 1), 2), i 3):
a. Ako je ukupna vrijednost projekta do 20.000,00 KM, lično sufinansiranje je u iznosu od 30%;
b. Ako je ukupna vrijednost projekta od 20.001,00 KM do 40.000,00 KM, lično sufinansiranje je u
iznosu od 40%;
c. Ako je ukupna vrijednost projekta preko 40.000,00 lično sufinansiranje je u iznosu od 50%;
b) Za program pod rednim brojem 4):
a. Ako je ukupna vrijednost projekta do 7.000,00 KM, i ako aplikant aplicira za dodjelu građevinskog
materijala za izgradnju stajskog objekta tipskog modela (4x5 ili 6x5), lično sufinansiranje je u
iznosu od 0 %, jer se ugradnja građevinskog materijala smatra ličnim učešćem aplikanta;
b. Ako je ukupna vrijednost projekta od 7.001,00 KM do 50.000,00 KM, i ako aplikant aplicira za
dodjelu građevinskog materijala ili za izvođene radova na obnovi i izgradnji stajskog ili
gospodarskog objekta po projektu (idejni projekat, predmjer i predračun radova i sl.), lično
sufinansiranje je u iznosu od 40 %;
c. Ako je ukupna vrijednost projekta preko 50.000,00 KM, i ako aplikant aplicira za dodjelu
građevinskog materijala ili za izvođene radova na obnovi i izgradnji stajskog ili gospodarskog
objekta po projektu (idejni projekat, predmjer i predračun radova i sl.) lično sufinansiranje je u
iznosu od 50 %;
c) Za program pod rednim brojem 5):
a. Ako je ukupna vrijednost projekta do 5.000,00 KM, lično sufinansiranje je u iznosu od 0%, jer se
priprema zemljišta, sadnja i dr.mjere smatraju ličnim učešćem;
b. Ako je ukupna vrijednost projekta preko 5.000,00 KM lično sufinansiranje je u iznosu od 30%;
d) Za program pod rednim brojem 6):
a. Ako je ukupna vrijednost projekta do 5.000,00 KM, lično sufinansiranje je u iznosu od 0%;
Lično učešće u sufinansiranju projekta se računa kao procenat od ukupne vrijednosti projekta, tj.
od ukupne vrijednosti donacije: mašine, priključka, opreme, ukupne vrijednosti radova iza obnovu
ili izgradnju stajskog ili gospodarskog objekta, i drugo.
Maksimalno učešće (sufinansiranje) Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica po
jednom korisniku je:
a) 30.000,00 KM za projekat pod brojem 1).,
b) 20.000,00 KM za projekat pod brojem 2).,
c) 30.000,00 KM za projekat pod brojem 3).,
d) 100.000,00 KM za projekat pod brojem 4).,
e) 10.000,00 KM za projekat pod brojem 5).,
f) 5.000,00 KM za projekat pod brojem 6) .
Korisnici programa 6) koji budu odabrani Odlukom ministra, prilikom potpisivanja ugovora dužni su
predočiti predračun o namjeri kupovine predmetne donacije, a po utrošku sredstava dužni su
ministarstvu opravdati donaciju fiskalnim računom o kupljenoj robi koja je predmet donacije. U
slučaju da nisu u mogućnosti obezbjediti predračun o namjeri kupovine predmetne donacije,
korisnici koji budu odabrani će prilikom potpisivanja ugovora priložiti kupoprodajni ugovor o
kupovini predmetne donacije za koju je korisnik aplicirao, obostrano potpisan i ovjeren kod notara
ili druge nadležne službe.

3. Opći Kriteriji
Prijava treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:
1). OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV
čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na web
stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva
na adresi: Terezije 56. Sarajevo;
2). CIPS PRIJAVU PREBIVALIŠTA ZA PODNOSIOCA PRIJAVE
izdata u općini/opštini povratka od nadležnog organa (MUP-a), ne starija od tri mjeseca od
dana podnošenja prijave po ovom javnom pozivu (original ili ovjerena fotokopija);
3). UVJERENJE/ POTVRDU O OSTVARENOM POVRATKU
izdato od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka (original ili ovjerena kopija);
4). IZJAVU O SPREMNOSTI SUFINANSIRANJA
U izjavi podnosilac prijave navodi da je spreman sufinansirati projekat u procentu do __%
shodno ukupnoj vrijednosti projekta za koji je aplicirao (tačka 2. ovog javnog poziva). Izjava
mora biti ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara.
5). POSJEDOVNI LIST ILI ZK IZVADAK
koji je izdat na podnosioca ili člana uže porodice ( uz dokaz o strodstvu), kao i drugi važeći
dokument kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim posjedom (npr.
ugovor). Dokumenti koji se prilažu moraju biti original ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji
od jedne godine od dana prijave na javni poziv.
Podnosilac prijave treba dostaviti dokaz o posjedovanju, odnosno pravu raspolaganja i
korištenja adekvatnim zemljišnim posjedom minimalno za 5 dunuma, a ako aplicira za
poljoprivredne mašine, onda treba navedeni dokaz dostaviti minimalno za 20 dunuma.
6). KUĆNU LISTU
Izdatu u općini povratka nakon objave ovog Javnog poziva, u kojoj trebaju biti upisani samo
članovi domaćinstva koji imaju priznat status povratnika, original ili ovjerena kopija.
7). IZJAVU O RANIJE KORIŠTENIM/ NEKORIŠTENIM SREDSTVIMA
U izjavi podnosilac prijave obavezno izjavljuje da li je on ili neko od prijavljenih na kućnoj listi
bio (ili nije bio) korisnik finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održiv povratak od
strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ili od neke druge institucije ili
organizacije. Ukoliko je neko bio korisnik, obavezno u izjavi navodi koju vrstu pomoći je
dobio, za koje namjene i koje ukupne vrijednosti u KM. Izjava mora biti ovjerena od strane
općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara. Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u
slučaju da se utvrdi da je data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka
Ministarstva, ili je data lažna izjava, Ministarstvo zadržava pravo da aplikanta/ podnosioca
prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva.
8). DOKAZ O REGISTRACIJI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTA
Uz prijavu na javni poziv aplikant obavezno prilaže dokaza o registraciji poljoprivrednog
gazdinstva: rješenje/uvjerenje/potvrdu o registrovanoj djelatnosti ili poljoprivrednom
gazdinstvu (komercijano ili nekomercijalno), original ili ovjerena kopija.
9) OBRAZAC - PROJEKTNI PRIJEDLOG/ IDEJA
čitko popunjen i potpisan projektni prijedlog/ideja, na obrascu koji je dostupan na web
stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva
na adresi: Terezije 56. Sarajevo;
Uz prijavu na javni poziv aplikant obavezno prilaže narativni opis projekta ili projektnu ideju, koji
treba da sadrži minimalno: vrstu i količinu donacije za koju aplicira, opis programa(donacije),
procjenjenu vrijednost donacije (paušalno ili na osnovu predračuna), razlog zbog kojeg se prijavio
na javni poziv, opis potrebe za navedenom donacijom, izvori finansiranja projekta (vlastita
sredstva i ulaganja iz drugih izvora), mogući broj radno angažovanih lica nakon realizacije
donacije, da li je već započet projekat ili je samo ideja i predviđeni finansijski efekti projekta. U
projektu navesti transakcioni račun na koji će se sredstva doznačiti u slučaju da se ista odobre i
naziv i adresu banke kod koje je isti otvoren. Uz projekat priložiti izvod iz banke o otvorenom
transakcijdkom računu podnosioca aplikacije.
Dodatno će bodovati dokazi iz općih kriterija pod tačkom 7. i 9.
4. Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se na osnovu istih izvršiti bodovanje prijava:
1) UVJERENJE/ POTVRDA O PRIPADNOSTI RANJIVIM KATEGORIJAMA
Podnosilac prijave uz prijavu podnosi original ili ovjerenu kopiju Uvjerenja ili Potvrde izdate
od nadležnog organa, kojim dokazuje da on ili drugo lice sa prijavljene kućne liste pripada
odeđenoj ranjivoj kategoriji. Ranjive kategorije koje će se bodovati su: šehidske porodice
odnosno porodice poginulog borca, RVI, demobilisani borci, porodice nestalih, bivši logoraši,
civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom, porodice u kojima je žena
nosioc domaćinstva.
2) DOKAZI O SOCIJALNOM STATUSU
Podnosilac prijave uz prijavu podnosi dokaze o radnom ili drugom statusu za sve čalnove sa
kućne liste. Bodovat će se porodice koje su u stanju socijalne potrebe i koje imaju ispod
prosječna primanja, i ako dostave dokaze za sve članove sa kućne liste. Kao dokaz će se
uzimati:
- za lica koja su nezaposlena dostavlja se Uvjerenje nadležne općinske službe da se isti
nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba u općini povratka, ne starije od tri mjeseca od
dana prijave na javni poziv;
- Za lica koja su penzioneri dostavlja se Uvjerenje o visini penzije ili ček od penzije (ne
stariji od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv);
- Za zaposlena lica dostavlja se Uvjerenje/Potvrda poslodavca o prosječnoj plaći u zadnja
tri mjeseca od dana prijave na javni poziv.;
- Za lica koja su u stanju socijalne potrebe i koja primaju neki od vidova socijalne pomoći
dostavlja se Uvjerenje/ Potvrda nadležne općinske službe o visini mjesečnih primanja, ne
starijje od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv;
- Za starije osobe iznad 60 godina, i za lica koja nisu niti na jednoj evidenciji, a nemaju
primanja, dostavlja se Izjava podnosioca na javni poziv sa naznakom o kome se radi sa
kućne liste i u kojem je trenutno statusu (domaćica, poljoprivrednik i sl.). Izjava mora biti
ovjerena od nadležnog općinskog organa nakon objave javnog poziva;
- Za djecu i učenike sa kućne liste (maloljetnike) uzima se dokaz: rodni listovi ili Uvjerenje/
potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata od nadležne ustanove.
Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi dokaze za sve članove sa kućne liste po ovom
posebnom kriteriju, neće biti bodovani.
Dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.
3) KUĆNA LISTA /MLADI I OBRAZOVANI
Bodovat će se samo članovi domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi i za koje se dostavi
obavezna dokumentacija:
- za sve punoljetne članove sa kućne liste treba dostaviti CIPS prijavu prebivališta izdatu od
nadležnog MUP-a u općini povratka, ne stariju od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave
na javni poziv;
- rodni listovi ili Uvjerenje/potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata od
nadležne ustanove;
- za članove domaćinstva koji imaju minimalno VSS treba dostaviti ovjerenu kopiju diplome.
Dokumenti moraju biti original ili ovjerene kopije.
5. Način izbora korisnika
Izbor projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju će
imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa Procedurama koje će donijeti federalni ministar
raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.
Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se može preuzeti
lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo.
Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom ili lično, u zapečaćenoj koverti na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Terezije 56, 71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni poziv za za podnošenje prijava za program „Podrška
zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi
u periodu 2018. i 2019.godine“
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i broj telefona)
Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (od 13.01. do 12.02.2018. godine)
Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na ponuđene vrste pomoći
neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/205-543, g-đa Edina Vranešić.
Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom javnom
pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a
obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj javni poziv.
POSEBNA NAPOMENA
Prijave potencijalnih korisnika koji se nalaze na utvrđenim rang listama potencijalnih korisnika pomoći
proisteklih iz svih prethodnih Javnih poziva iz programa održivog povratka „samozapošljavanje povratnika
u poljoprivredi“ i „dodjela sadnica“ se neće nastaviti rješavati nakon objavljivanja konačnih rang listi po
ovom Javnom pozivu, odnosno sve navedene prijave će se smatrati nevažećim.
M I N I S T A R
dr. sci. Edin Ramić
Broj: 03-36-2-371-1/17
Sarajevo,12.01.2018. godine


https://www.youtube.com/watch?v=-KwqvaJmA2c

Naznaka "Za Adnana Kenjara"
Fond solidarnosti -
Marsala Tita bb, 79202,
Kozarac, Prijedor, BiH
IBAN BA395620078058221026
Swift code: RAZBBA22

Carsija nocu.jpg

Juče smo živjeli zajedno,

danas smo pouka jedno drugom

- Mustafa Širbić