Izdvajamo

 


P O Z I V ZA JAVNU RASPRAVU


Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja grada Prijedora da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Grada za 2021. godinu, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u sali Skupštine grada Prijedor (3. sprat) u četvrtak, 16.12.2021. godine sa početkom u 10:00 časova, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

" Informacije o ReLOaD2 projektu,
" Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Grad Prijedor u ReLOaD2 projektu za 2021. godinu,
" Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima;

Predložene teme za Javni poziv su:

I Kultura
- Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i volonterizma;

II Sport
- Unaprjeđenje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju i unaprjeđenje sporta,
- Promocija sportskih sadržaja za osobe sa invaliditetom i osobe sa poteškoćama u razvoju,
- Promocija, popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta;

III Podrška mladima
- Podrška unaprjeđenju položaja mladih kroz organizovanje obuka/treninga/radionica u cilju njihove socijalne i ekonomske inkluzije,
- Osiguravanje stručne pomoći, podrška djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih tokom i poslije pandemije (savjetovanje, psihosocijalna pomoć, uticaj društvenih mreža na mlade, prevencija ovisnosti djece i mladih i sl.),
- Unaprjeđenje zdravih stilova života i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena;

IV Socijalna zaštita i inkluzija
- Pružanje pomoći starim i iznemoglim licima u stanju socijalne potrebe i unaprjeđenje kvaliteta života osoba trećeg doba,
- Podrška i pomoć licima koja su žrtve nasilja u porodici,
- Pomoć i zbrinjavanje odraslih lica sa intelektualnim poteškoćama,
- Pomoć i podrška za djecu i omladinu u rizičnom ponašanju,
- Pružanje podrške osobama sa poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija i
metoda;


V Ekologija i zaštita životne sredine
- Unaprjeđenje zaštite životne sredine,
- Sanacija divljih deponija,
- Zaštita vodenih tokova od otpada;

VI Odgovor na pandemiju COVID-19
- Projekti koji pružaju pomoć stanovništvu u uslovima pandemije;


ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Žarko Kovačević

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.