Izdvajamo

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH”, broj: 35/05) i člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i
Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške
kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog zbrinjavanja
povratnika u mjestima povratka za 2020. godinu, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje

Javni oglas

za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz Federacije
BiH u Republiku Srpsku na ime sufinansiranja troškova prevoza do škole, za školsku
2020/2021. godinu
I
Objavljuje se Javni oglas za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz Federacije
BiH u Republiku Srpsku koji pohađaju nastavu u srednjim školama na području Republike Srpske i rubnim
naseljima u Federaciji BiH, na ime sufinansiranja troškova prevoza do škole, za školsku 2020/2021. godinu.
II
Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
3. da pohađaju redovno srednju školu na području Republike Srpske ili u rubnim naseljima u Federaciji
BiH;
4. da putuju do škole četiri kilometra i više;
5. da koriste usluge javnog prevoza do škole koji plaćaju vlastitim sredstvima.
III
Iznos novčanih sredstava, po jednom učeniku srednje škole, iznosit će cijenu mjesečne karte za mjesece
tekuće školske godine, a maksimalno do 400,00 KM za cijelu školsku godinu.
IV
Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na žiro-račune, roditelja/učenika ili na račune autoprevoznika ako je
organiziran prevoz.
V
Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:
1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici
Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi H.
Čemerlića br. 2, Sarajevo;
2. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ne starija od 6 mjeseci;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS) jednog od roditelja i rodni list učenika, ne stariji od 30 dana;
4. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni učenici u srednjim školama na području Republike Srpske ili
rubnim povratničkim naseljima u Federaciji BiH, ne starije od 30 dana;
5. Potpisana izjava učenika/roditelja da usluge javnog prevoza za odlazak u školu plaćaju vlastitim
sredstvima (Obrazac za izjavu u prilogu prijavnog obrasca);
6. Potvrda od autoprevoznika o cijeni mjesečne karte od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, za
relaciju navedenu u izjavi (Obrazac za potvrdu u prilogu prijavnog obrasca);
7. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa za punoljetne učenike ili kopija
ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog/tekućeg računa roditelja, za maloljetne učenike.
8. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina,
invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o
(ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili
dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.
VI
U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za sufinansiranje troškova prevoza u ovoj školskoj godini,
prednost će imati učenici sa manjim prihodima po članu domaćinstva.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni
oglas za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz Federacije BiH u
Republiku Srpsku na ime sufinansiranja troškova prevoza do škole, za školsku 2020/2021. godinu’’
na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)
Javni oglas ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.


M I N I S T A R

dr.sci. Edin Ramić


Al' mi moja mati nikad ne znade objasniti zašto ja sad nemam sadašnjosti a o buducnosti da i ne pricam. O prošlosti citam, ali je malo kasno, a da sam znao, da smo svi znali, da nam je receno, sad bi bezbeli kahvendisali kod Šide ili kod Saje cifuta il' pred Indeksom, Oazom ili u Trinestici, ko što su radili oni naši jarani, kojih više nema, prije dvadesetak godina. (Novembar 2011.)