Izdvajamo

 

Javni oglas

za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području entiteta Republike Srpske
I


Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima iz Federacije Bosne i
Hercegovine na području entiteta Republike Srpske, za akademsku 2021/2022. godinu.


II


Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području entiteta Republike Srpske;

2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području entiteta Republike Srpske;

3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;

4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija,
I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija;

5. da nisu stariji od 30 godina.

III

Iznos pojedinačne stipendije za studente iznosit će 1.000,00 KM (jednahiljadakonvertibilnihmaraka).

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici
Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije
Čemerlića 2, Sarajevo;

2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i
Hercegovini, ne starije od 30 dana;

3. Orginalno uvjerenje/potvrda fakulteta o prosjeku ocjena za studente druge i viših godina studija, i
ukoliko je student dobitnik priznanja za postignuti uspjeh priložiti isti;

4. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS STUDENTA), ne starije od 30 dana;

5. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u
kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija);

6. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;

7. Kopija ugovora o otvaranju žiro-računa studenta (ili potvrda banke o otvorenom žiro-računu studenta);

8. Kopija lične karte studenta;

9. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina,
invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o
(ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili
dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.

VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati
studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni
oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)
Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


M I N I S T A R

dr. sci. Edin Ramić


Broj: 05-32-5-1573-1/21
Sarajevo, 18.11.2021. god.

Više pogledati OVDJE

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.