Izdvajamo

 

Večeras, u prostorijama Islamskog Kulturmog centara Kozarac, održana je  sjednica upoznavanje, članova džematskih odbora MIZ Kozarac, sa načinima primjene novog pravilnika o članstvu i članarini u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Ispod možete da vidite novi Pravilnik o članstvu i članarini
u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini

 

Na temelju odredbi člana 26. i člana 68. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini,
Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na prijedlog Rijaseta Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini, na prvoj redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu dana 09. ševvala 1444.
h.g., odnosno 29. aprila 2023. godine, donosi:

Pravilnik o članstvu i članarini
u Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini


Član 1.
Ovim Pravilnikom na jedinstven način ureduje se članstvo u Islamskoj zajednici u Bosni i
Hercegovini (U daljem tekstu: Islamska zajednica), pojam člana, članarine, prava i obaveze
koja proizilaze iz članstva, članske kartice, vodenje matičnih evidencija, način učlanjenja u
Islamsku zajednicu, centralizacija članarine, prestanak članstva i druga pitanja vezano za
članstvo u Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine.


Član 2.
Član Islamske zajednice je njezin pripadnik koji prihvati članstvo u Islamskoj zajednici
izvršava propisane obaveze na temelju čega se evidentira u matičnu evidenciju članova kod
medzlisa.


Član 3.
(1) Članom Islamske zajednice se postaje davanjem izjave o prihvatanju članstva i plaćanjem
članarine kod nadležnog medžlisa prema mjestu prebivališta shodno aktima medžlisa, datoj
na Obrazcu 1., koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.
(2) Ispunjavanjem uvjeta iz stava (1) ovog člana postaje se članom Islamske zajednice i stiču
se prava i prihvataju obaveze utvrdene propisima Islamske zajednice.


Član 4.
(1) Izuzetno od odredbe člana 3. ovog Pravilnika, član Islamske zajednice može u pisanoj izjavi
o prihvatanju članstva i plaćanju članarine odrediti da, plaća članarinu prema mjestu
boravišta, prema mjestu porijekla ili u mjestima povratka, a izjavu dostavlja medžlisu u
kojem ima prebivalište
(2) Član Islamske zajednice može biti član i plaćati članarinu i u više medžlisa.


Član 5.
(1) Članarina u Islamskoj zajednici je novčani iznos koji se plaća kod nadležnog medžlisa.
(2) Iz članarine proizilaze prava i obaveze regulisane ovim pravilnikom, pravilnikom
nadležnog medžlisa i pravilnicima drugih organa Islamske zajednice.


Član 6.
(1) Iznos čianarine svojom odlukom utvrđuje izvršni odbor medžlisa prije početka svake
kalendarske godine.
(2) Na utvrđeni iznos članarine saglasnost daje nadležno muftijstvo.
(3) Ukoliko nadležni organ, u roku iz stava (1) ovog člana ne utvrdi iznos članarine, do
donošenja odluke, primjenjuje se iznos članarine za prethodnu godinu.


Član 7.
(1) Članarina Islamske zajednice je jedinstvena i centralizovana na području svakog medžlisa
Islamske zajednice.
(2) Jedinstvena članarina podrazumijeva u pravilu isti iznos članarine
(3) Centralizovana članarina podrazumijeva da se sva sredstva od članarine uplaćuju u medžlis
(4) Sredstva prikupljena od uplata članarine predstavljaju prihod medžlisa i troše Se u skladu
sa usvojenim budžetom medžlisa.


Član 8.
(1) Članarina Islamske zajednice određuje se po domaćinstvu.
(2) Domaćinstvo u skladu sa ovim pravilnikom podrazumijeva supružnike i djecu do navršenih
26 godina života osim u slučaju stupanja u brak ili zasnivanja radnog odnosa djeteta prije
navršenih 26 godina života
(3) Medžlisi mogu svojim aktima propisati i druge kriterije za način obavezivanja članarinom
domaćinstva, prema broju članova, broju punoljetnih članova i sl.


Član 9.
(1) Članarina se odreduje na mjesečnom nivou.
(2) Članarina se može plaćati mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje.


Član 10.
(1) Plaćanjem članarine članovi Islamske zajednice omogućavaju izvršavanje obreda i drugih
aktivnosti u džamijama, kako slijedi:
a) dnevni namazi,
b) džuma namaz,
c) bajram namazi,
d) teravih namaz,
e) mektebska nastava za djecu,
f) ostali vidovi vjerske edukacije,
g) svečanosti u džamijama,
h) te drugi vjerski programi u džematu.
(2) Članovi i pripadnici Islamske zajednice na području cijele Islamske zajednice ostvaruju
prava i koriste usluge iz prethodnog stava.


Član 11.
Pored prava iz člana 10. ovog pravilnika, u medžlisu u kojem je upisan u matičnu evidenciju,
član ostvaruje i sljedeća prava i usluge:
a) da učestvuje u izborima u Islamskoj zajednici, da bira i bude biran, u skladu s
propisima Islamske zajednice;
b) da učestvuje u radu organa Islamske zajednice, kroz džematsku skupštinu i
druge organe u koje bude izabran;
c) da može aktivno učestvovati u džematskim aktivnostima, koje organiziraju
organi i službenici Islamske zajednice.
d) da se može obraćati organima Islamske zajednice radi zaštite svojih vjerskih
prava;
da mu Se klanja dženaza namaz i obavi učenje na kaburu od strane jednog imama.


Član 12.
(1) Svaki član u medžlisu prema mjestu prebivališta, odnosno u medžlisu u kojem je upisan u
matičnu evidenciju shodno članu 4. ovog pravilnika, ima pravo na ukop, ukopno mjesto u
mezarjima u vlasništvu Islamske zajednice, te druge vjerske i tehničke usluge koje ce mu
se obaviti u skladu sa aktima medžlisa
(2) Član Islamske zajednice može ostvariti prava iz stava (1) ovog člana i kod drugog medžlisa,
uz obavezu izvršenja dodatnih obaveza u tom medžlisu.
(3) Ukoliko lice koje nije član Islamske zajednice zahtijeva neko od prava iz ovog člana,
obavezan je učlaniti se i izvršiti druge obaveze koje propisuje medžlis.
(4) Medžlisi su obavezni donijeti odluku kojom se reguliše ostvarenje prava propisanih ovim
članom, a na koju saglasnost daje nadležno muftijistvo.


Član 13.
Obaveze člana:
a) da se pridržava islamskih normi, štiti islamske vrijednosti i čuva islamske
običaje;
b) da poznaje i primjenjuje propise Islamske zajednice;
c) da plaća članarinu i daje redovne doprinose i druge priloge za potrebe Islamske
zajednice;
d) da čuva ugled i jedinstvo Islamske zajednice.


Član 14.
(1) Obaveza medžlisa je vodenje matične evidencije članova u jedinstvenoj i centralnoj bazi
podataka.
(2) Matična evidencija s vodi dvostruko, elcktronskoj formi i u pisanoj formi na
odgovarajućim obrascima.
(3) U matičnu evidenciju članova upisuju se svi članovi domaćinstva.
(4) Pored evidencije članova, medžlisi su dužni voditi i cvidenciju obveznika članarine prema
normativnim aktima kojima se reguliše početak obaveze plaćanja članarine.
(5) Sadržaj i izgled matične evidencije utvrdit će Rijasct Islamske zajednice.


Član 15.
Medžlisi su obavezni izdati člansku kartu koja će sadržavati znak Islamske zajednice, te na
odgovarajući način podatke o nosiocu neophodne za njegovu identifikaciju kao člana, te
eventualno druge podatke prema potrebi izdavaoca.


Član 16.
(1) Član Islamske zajednice koji je u stanju socijalne potrebe može biti oslobođen plaćanja
članarine po odluci medžlisa.
(2) Član iz stava (1) ovog člana ostvaruje ista prava u medžlisu kao i drugi redovni članovi.


Član 17.
(1) U slučaju promjene prebivališta člana Islamske zajednice, član je dužan u drugom medžlisu
priložiti dokaz o plaćenoj članarini iz medžlisa u kojem je imao ranije prebivalište.

(2) Medžlis kojem se priloži potvrda u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, dužan je bez
ikakve naknade evidentirati člana u svoju matičnu evidenciju članstva i od datuma prelaska
u medžlis zadužiti člana članarinom shodno svojim aktima koji regulišu ovo pitanje.


Član 18.
Članstvo u Islamskoj zajednici prestaje voljom člana ili neizvršenjem obaveza propisanih ovim
pravilnikom i drugim aktima Islamske zajednice.


Član 19.
Medžlisi su dužni u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ovog pravilnika uskladiti svoje akte
sa odredbama ovog pravilnika.


Član 20.
Danom početka primjene ovog Pravilnika stavljaju se van snage svi akti koji su regulisali
pitanje članarine na nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini a koji su donijeli najvisi
organi Islamske zajednice (Sabor i Rijaset).


Član 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat ce se od 01.01.2024. godine.

Predsjednik Sabora
Ethem Bičakćić

foto: FB Medzlis IZ Kozarac

Ziv I zdrav bio veliki humani covjece, znaj da nisi sam,kud god ti I tvoja kamera za, tobom cijela vojska gledalaca,mi koji smo daleko,uz tvoju pomoc smo tu sa vama,hvala,hvala za ovo divno snimanje u detalje,dogadzanja ovog ljeta,bilo je I tuzno I veselo,veliki selam iz Chicaga!

Ismeta Terzic Dzihic