Izdvajamo

 

Na osnovu člana 2. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, (“Sl.glasnik RS”, broj: 43/07), člana 7. i člana 8. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Prijedora (“Sl.glasnik grada Prijedora” broj: 14/19 i 15/21), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.glasnik RS” broj : 97/16 , 36/19 i 61/21), i člana 89. Statuta grada Prijedora (“Službeni glasnik grada Prijedora”, broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora, d o n o s i :

Z A K Lj U Č A K

1.Prvi dan praznika Nove godine, 01.01.2024. godine (ponedjeljak), je neradni dan, osim za subjekte pobrojane u tački 4. ovog Zaključka.

2.U utorak 02.01.2024. godine u vremenu od 08,00 do 13,00 časova mogu da rade pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, osim subjekata iz tačke 4. koji rade u vremenu kako je određeno tom tačkom.

3.Dan Republike Srpske, 09.01.2024. godine (utorak), je neradni dan, osim za subjekte pobrojane u tački 4. ovog Zaključka.

4.Apoteke, benzinske pumpne stanice i prodavnice na benzinskim pumpnim stanicama, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa “dragstor”, trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

5.Cvjećare, prodavnice pogrebne i pripadajuće opreme mogu da rade, za vrijeme navedenih republičkih praznika, u vremenu od 08,00 do 13,00 časova.

6.Ukoliko se zbog unaprijed ugovorenih obaveza prema kupcima ukaže potreba za rad na dan republičkog praznika, privredni subjekti koji imaju registrovanu proizvodnu djelatnost, treba pismeno, uz obrazloženje razloga za rad, da se obrate Područnoj Zanatsko-preduzetničkoj komori Prijedor Zanatsko preduzetničko udruženje Prijedor ili Privrednoj komori RS – Područna privredna komora Banja Luka kancelarija Prijedor najkasnije pet (5) dana prije traženog datuma.

7.Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na dane navedenih republičkih praznika, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

8.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

prijedorgrad.org

Hoce li  ikada priznati.... ...... oni što pokušaše da unište našu buducnost.