Izdvajamo

Rukovodeći se odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni I Hercegovini od 28. aprila 2018. godine, Glavna izborna komisija Rijaseta IZ u BiH, na sjednici 25. oktobra donijela je odluku o određivanju termina održavanja izbora za organe Islamske zajednice u BiH: džematske odbore, skupštine medžlisa, izvršne odbore medžlisa i Sabor Islamske zajednice.

Prema ovoj odluci, izbori na nivou džemata održat će se 7. decembra 2018. godine. Džematlije kao pripadnici džemata, odnosno džematska skupština, biraju:

članove džematskog odbora,
zastupnike džemata u skupštinu medžlisa koja će izabrati izvršni odbor medžlisa i
delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.
Skupština medžlisa bira izvršni odbor, a ovi izbori će se održati u subotu 22. decembra. Delegati džemata u tijelu za izbor sabornika u Sabor Islamske zajednice imat će izbore u nedjelju 23. decembra.

Također, Glavna izborna komisija je izvršila imenovanje okružnih izbornih komisija te utvrdila uputstvo za provođenje izbora. Aktivno biračko pravo (osoba koja može glasati) u Islamskoj zajednici ima svaki njezin član koji je navršio osamnaest godina života. Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata.

Radi realizacije ovoga prava džemati i medžlisi prije održavanja izbora sačinjavaju biračke spiskove na bazi evidencija o članstvu, na način da se može sa sigurnošću utvrditi, prema godinama članstva, ko ima aktivno i pasivno pravo na izborima u Islamskoj zajednici.

Na području Medžlisa Islamske zajednice Kozarac izbori će se realizirati u petak, 7. Decembra 2018. godine, na petnaest lokacija, a predložen je 161 kandidat.

MESDŽID ALIĆI-SOFTIĆI
Mujanović (Ibrahima) Said
Softić (Alije) Rejhan
Softić (Hamdije) Amir
Softić (Hase) Nijaz
Softić (Huseina) Besim
Softić (Juse) Kemal
Softić (Kemala)Edin
Softić (Šabana) Emir

DŽAMIJA BRĐANI
Balić Idriz
Hodžić ( Hasan ) Sejdo
Hodžić ( Husein ) Salih
Hukić ( Adem ) Hilmija
Hukić ( Hasan ) Mujo
Mehmedagić ( Mehmed ) Hasan
Mehmedagić ( Šaban ) Ramo
Pjanić ( Osman ) Adem

DŽAMIJA DERA
Avdagić (Ismet) Husnija
Bešić (Dževad) Sakib
Bešić (Ibrahim) Eniz
Bešić (Izet) Ismal
Bešić (Junuz) Džemal
Blažević (Husein) Enis
Kahrimanović (Abaz) Derviš
Kahrimanović (Sulejman) Suad
Murčehajić (Fuad) Denis

DŽAMIJA HADŽIĆI
Garibović ( Ibrahim) Fikret
Garibović ( Ibrahim) Šaban
Hadžić ( Halid) Zikrija
Hadžić ( Hasan) Alija
Hadžić ( Izet) Amir
Hadžić ( Izet) Mehmed
Hadžić ( Mehmed) Nisvet
Hadžić ( Mehmed) Zijad

DŽAMIJA HRNIĆI
Blažević (Nijaz) Almir
Cerić (Besim) Mirsad
Hrnić (Rasim) Abdulah
Jakupović (Bego) Šerif
Kulašić (Omer) Teufik
Mujkanović (Mahmut) Ahmet
Nukić (Ibrahim) Zijad
Žerić (Ešef) Enver

DŽAMIJA KALATA
Bajrić Željko
Balić Emir
Bešić Kemal
Bešlagić Hilmija
Blažević Abdullah
Blažević Ervin
Dautović Adel
Denić Husnija
Denić Vahid
Denić Smajl
Duračak Miralem
Sušić Kemal

DŽAMIJA KAMIČANI
Kamičani Kamičani 1 Kamičani 2 Hrustići
Balić Sejad Bahonjić Vehid Alić Esad Alić Edin
Čajlaković Haso Elkasević Ekrem Alić Husein Bešlagić Vasif
Đonlagić Samir Jaskić Alija Forić Husein Hrustić Senad
Huskić Adnan Kenjar Muhamed Forić Osme Jaskić Emir
Huskić Edin Kilić Fadil Forić Taib Jaskić Omer
Huskić Hamid Menković Elvis Javor Emir Jaskić Šerif
Jakupović Sejdo Menković Uzeir Javor Samir Kešić Mirzet
Jusufagić Hasan Sadiković Nihad Ngadi Muhidin Menković Samir
Kajdić Esad
Mahić Suvad
Okić Jasmin
Softić Edin

DŽAMIJA KEVLJANI
Jakupović ( Ale) Mustafa
Jakupović ( Mujaga) Asmir
Kevac ( Šaban) Ibrahim
Kevac ( Šaban) Senad
Pervanić (Smail) Kasim
Velić ( Feriz) Husein
Velić ( Jusuf) Edis
Velić ( Šaćira) Jasmin

DŽAMIJA KOZARUŠA
Batić (Neđib) Ređep
Bešlagić (Čamil) Muhamed
Čirkin (Seada) Amer
Hrnić (Fikret) Enes
Hrustić (Fikret) Almir
Hušić (Husein) Ismet
Hušić (Halim) Enes
Kulašić (Sulejman) Mehmed
Mahmuljin (Huseina) Haris
Melkić (Ređep) Islam
Sušić (Hamdija) Mirsad
Žerić (Derviš) Edin

DŽAMIJA MUJKANOVIĆI
Balić (Ibrahim) Derviš
Čirkić (Meho) Edin
Mujkanović (Alija) Džemal
Mujkanović (Alija) Dževad
Mujkanović (Alije) Fikret
Mujkanović (Dedo) Derviš
Mujkanović (Halil) Zijad
Žerić (Hasan) Elvis – Bajro

DŽAMIJA MUTNIK
Alić ( Muho ) Fikret
Arifagić ( Edhem) Sefer
Arifagić ( Husein ) Muhamed
Blažević ( Ilijaz ) Senad
Ćustić ( Smail ) Sabit
Kapetanović ( Dževad ) Admir
Kusuran ( Suljo ) Zijad
Muminhodžić ( Rifet ) Ismet

MESDŽID SREDNJI JAKUPOVIĆI
Jakupović ( Besim) Amir
Jakupović ( Dedo) Džemal
Jakupović ( Edhem) Enes
Jakupović ( Junuz) Ešef
Jakupović ( Muharem) Sakib
Jakupović ( Nail) Latif
Jakupović (Sefer) Ejub
Mehanović ( Fadil) Fikro

DŽAMIJA TRNOPOLJE
Trnopolje Garibi Matrići Sivci
Dergić Denijal Garibović Ahmet Bešić Zilhad Ičić Fehim
Kararić Hasan Garibović Dino Bešić Said Matrić Izet
Menković Dinko Garibović Sefer Bešić Ilijas Sivac Dževad
Pihić Midhad Garibović Munib Delkić Ermin Sivac Esad
Redžić Jusuf Garibović Refik Fazlić Fikret Sivac Senad
Trnjanin Mesud Garibović Admir Matrić Kemal Sivac Vasif
Trnjanin Ramo Karabašić Edvin Matrić Suvad Sivac Amir
Turkanović Smajl Menković Ismet Zulić Fadil Turkanović Bahrija
Udovčić Ail

DŽAMIJA GORNJI JAKUPOVIĆI
Jakupović Emina Amir
Jakupović Hasana Mahmut
Jakupović Hamdije Džemal
Jakupović Muniba Mesud
Jakupović Muharema Muho
Jakupović Sefera Dedo
Jakupović Rame Irfan
Jakupović Atifa Ekrem

DŽAMIJA DURAČCI
Dedić Refika Hamed
Duračak Ešefa Abaz
Duračak Fuad
Duračak Rasima Ejub
Duračak Rasima Ilijaz
Muranović Juse Amel
Muranović Zaima Juso
Šljivar Halil

 

medzliskozarac


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.