Izdvajamo

Javni oglas
Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske
I
Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na području Republike
Srpske, za akademsku 2017/2018. godinu.
II
Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
3. da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
4. da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija,
I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
5. da nisu stariji od 30 godina.
III
Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šeststotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00
(osamstotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.
IV
Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata.
V
Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:
1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici
Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija
56, Sarajevo;
2. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i
Hercegovini, ne starije od 30 dana;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
4. Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u
kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija;
5, Ovjerena ilava o zajednickom doma6instvu, ne starija od 6 mjeseci;
6. Dokazi o visini prihoda dlanova zajednickog doma6instva:
a) Potvrda o visini place zaposlenih dlanova doma6instva, i/ili
b) eek od PIO/MlO o visini penzije/mirovine (porodidna/obiteljska, starosna penzijalmirovina,
invalidska penzija/mirovina) ako je 6lan doma6instva penzioner/umirovljenik), i/ili c) Dokaz o nezaposlenosti dlanova doma6instva: potvrda biroa za zapo5ljavanje, lidne izjave o
' (ne)ostvarenim godl5njim prihodima ovjerene od strane op6inske sluZbe za ovjeru potpisa ili
dokazi o Skolovanju za ostale nezaposlene dlanove doma6instva.
VI
U sludaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost ce imati
studenti sa manjim prihodima po 6lanu domacinstva.
Prijave sa svim traZenim dokumentima dostaviti li6no ili po5tom preporudeno, sa naznakom "Prijava na Javni
oglas za dodjelu studentskih stipendija" na adresu.
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipa5ina 41, 71000 Sarajevo
(Na poledini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tainu adresu i kontakt telefon)
Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzimati u razmatranje.


Broj: 05-36-3-1845117
Sarajevo, 29.11.2017. god.

http://www.fmroi.gov.ba/userfiles/file/2017/OK/JAVNI%20OGLAS%20za%20stipendiranje%202017-2018.pdf

 


Agenda

Klikni na sliku: spisak donatora, asfaltiranje puta kroz Hadžiće

Ko je na web-stranici: 78 gostiju i nema prijavljenih članova

kozaracki izleti 02.jpg

Mislim na moju djecu, mislim na djecu cijelog svijeta. Oni su nevini. Ne bi ih trebalo hraniti mržnjom pa da sutra postanu gori od onih koji su nam napravili toliko zla.

Ipak...Ipak treba im reci da bar znaju. Ne moraju niti da mrze niti da praštaju.

Oni to ne mogu za nas uciniti ali moraju znati da im se isto to može desiti.