Izdvajamo

Na osnovu člana 82. stav. 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) i člana 77. Statuta Grada Prijedora ("Službeni glasnik Grada Prijedora", broj 5/15), Odluke o usvajanju budžeta za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 10/16) i Odluke o davanju saglasnosti na program podrške pod nazivom „Podrška podizanju plastenika“ , broj: 02-33-1/17, od 13.03.2017.godine, („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 2/17), gradonačelnik Prijedora, r a s p i s u j e

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava po programu „Podrška podizanju plastenika“

1. OPIS PROGRAMA

Grad Prijedor u saradnji sa humanitarnim organizacijama Crkvom Isusa Krista svetaca poslednjih dana u Bosni i Hercegovini (LDSC) i Muslim Aid Bosna i Hercegovina Područni ured (MAID) realizuje projekat „Podrška podizanju plastenika“, na teritoriji grada Prijedora.

Sporazumom broj 117/17 potpisanim februara 2017. godine između Crkve Isusa Krista svetaca poslednjih dana u Bosni i Hercegovini (LDSC), Muslim Aid Bosna i Hercegovina Područni ured (MAID) i Grada Prijedora, predviđena je saradnja u realizaciji sufinansiranja nabavke 40 start-ap paketa. Start-ap paket čine: plastenik površine od 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama za jedan proizvodni ciklus. Finansijsko učešće definisano navedenim sporazumom obavljaće se na sledeći način:

* Grad Prijedor – 40% od vrijednosti start-ap paketa,

* Crkva Isusa Krista svetaca poslednjih dana u Bosni i Hercegovini (LDSC)- 40% od vrijednosti start-ap paketa,

* Učešće korisnika – 20% od vrijednosti start-ap paketa,

* Muslim Aid Bosna i Hercegovina Područni ured (MAID)- indirektni troškovi programa, koji uključuju: trening, promociju programa, monitoring i evaluaciju

2. CILJ PROGRAMA

Cilj programa je smanjenje siromaštva i pomoć ekonomskom oporavku, siromašnijim seoskim porodicama - uspostavljanjem održivog poljoprivrednog domaćinstva, kroz razvoj plasteničke proizvodnje.

3. USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Podnosilac prijave treba da ispunjava sledeće uslove:

1. Da živi i obavlja poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji grada Prijedora,

2. Da je nezaposlena osoba i da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Biro Prijedor,

3. Da je vlasnik, posjednik ili zakupac poljoprivrednog zemljišta, pogodnog za plasteničku proizvodnju,

4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

5. Da sufinansira 20% vrijednosti start-ap paketa,

6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje i

7. Da podnosilac prijave i članovi domaćinstva nisu ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od strane Grada, entitetskih ministarstava, humanitarnih ili drugih organizacija u poslednjih 5 godina

4. NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju neophodnu za ispunjavanje uslova sačinjavaju:

1. Prijava na Javni poziv, obrazac dostupan na info pultu Grada Prijedora i veb stranici Grada Prijedora,

2. CIPS prijava prebivališta iz tekuće godine, za podnosioca prijave,

3. Ovjerena kućna lista,

4. Dokaz o nezaposlenosti podnosioca prijave, izdat od Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Prijedor,

5. Dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova porodice (koji su na evidenciji Biroa) izdati od Zavoda za zapošljavanje RS, Biro Prijedor,

6. Dokaz o vlasništvu, posjedu ili zakupu nad parcelom poljoprivrednog zemljišta, na kojoj se namjerava obavljati plastenička proizvodnja (kopija ZK izvadka, Posjedovnog lista ili Ugovora o zakupu),

7. Ovjerena izjava da će podnosilac prijave dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 4 godine, od dana potpisivanja Ugovora i da će ga namjenski koristiti, obrazac dostupan na info pultu Grada Prijedora i veb stranici Grada Prijedora,

8. Ovjerena izjava da podnosilac prijave i članovi porodice, u posljednjih 5 godina nisu ostvarili pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od Grada, entitetskih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija obrazac dostupan na info pultu Grada Prijedora i veb stranici Grada Prijedora,

9. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika, sa pratećom opremom, te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje, obrazac dostupan na info pultu Grada Prijedora i veb stranici Grada Prijedora,

10. Dokaz da je podnosilac prijave samohrani roditelj (ovjerena izjava i drugi validan dokument).

5. KRITERIJUMI ZA BODOVANJE

Pri bodovanju, u obzir će se uzimati status i dostavljena dokumentacija podnosioca prijave, te status i dostavljena dokumentacija članova domaćinstva.

Bodovni kriterijumi za podnosioca prijave:

* Vremenski period proveden na evidenciji Zavoda za

zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prijedor, do 3 godine.................. ......... 2 boda,

* Vremenski period proveden na evidenciji Zavoda za

zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prijedor, od 3 do 6 godina..................... 3 boda,

* Vremenski period proveden na evidenciji Zavoda za

zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prijedor, od 6 do 10 godina................... 4 boda,

* Vremenski period proveden na evidenciji Zavoda za

zapošljavanje Republike Srpske – Biro Prijedor, iznad 10 godina..................5 bodova,

* Starosna dob podnosioca prijave do 40 godina.................................................2 boda,

* Status samohranog roditelja podnosioca prijave.............................................2 boda,

* Podnosilac prijave osoba ženskog pola............................................................2 boda,

* Podnosilac prijave roditelj 1 djeteta.............................................................. 1 bod,

* Podnosilac prijave roditelj 2 djeteta..............................................................2 boda,

* Podnosilac prijave roditelj 3 djeteta..............................................................3 boda,

* Podnosilac prijave roditelj 4 i više djece.................................................... 4 boda.

Bodovni kriterijumi za članove domaćinstva:

* punoljetni nezaposleni član porodice podnosioca prijave koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor........... 2 boda/član,

* punoljetni nezaposleni član porodice podnosioca prijave koji se ne nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Prijedor .......... 1 bod/član.

Ukoliko se za više podnosilaca prijava, u konačnom zbiru, utvrdi isti broj bodova, prednost u realizaciji Programa ostvaruju podnosioci sa dužim periodom na evidenciji za zapošljavanje, računajući do dana objavljivanja Javnog poziva.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv se objavljuje u listu „Kozarski vjesnik“, oglasnoj tabli Gradske uprave Prijedor i web stranicama Grada Prijedora i humanitarne organizacije „MAID“.

Krajnji rok za podnošenje prijava za učešće u programu je 07.04.2017.godine.

Obrazac prijave je dostupan na Info pultu Grada Prijedora i veb stranici Grada Prijedora. Uz prijavu se prilaže dokumentacija propisana Javnim pozivom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

7. RAZMATRANJE PRIJAVA

Nakon što Komisija imenovana od strane gradonačelnika po svakoj pojedinačnoj prijavi, utvrdi ispunjenost uslova, izvršiće bodovanje, na način kako je predviđeno Programom. Nakon toga obavlja se terenski obilazak 40 prvorangiranih podnosilaca prijava, kojima će nakon edukacije, uplate dijela sufinansiranja i potpisivanja ugovora biti isporučeni start-ap paketi u dva navrata u tekućoj godini i to:

* Za korisnike rangirane od 1 do 20 mjesta na ukupnoj listi – kraj mjeseca maja, 2017. godine i

* Za korisnike rangirane od 21 do 40 mjesta na ukupnoj listi – kraj mjesec a oktobra 2017. godine.

8. OSTALE NAPOMENE

Za sve dodatne informacije potencijalni korisnici se mogu obratiti Gradskoj upravi Prijedor (kancelarije broj 16 i 19 ili na brojeve telefona: 052/245-143 i 245-194).

Broj: 02-2-17/17 GRADONAČELNIK

Datum: 14.3.2017. Milenko Đaković


Agenda

Klikni na sliku: spisak donatora, asfaltiranje puta kroz Hadžiće

Ko je na portalu: 453 gostiju i nema prijavljenih članova

kozaracki izleti 03.jpg

Nismo stigli pobjeći prije čišćenja.

Za mlade da pojasnim šta je to čišćenje. To je kad vojska traži žive i koga nađu ubija, a ponekog su odvodili u logore.

Iz trapa smo slušali kad vojnici govore "Da mi ga je vidjeti živa, nož će mi zarđati".

Mi smo u skloništu (trapu) pokušavali ostati tihi u strahu da nas ne pronađu. Moj otac Bejdo i Asimov otac Vahid su bolovali astmu. U trapu koji je bio negdje 1,5 x 2,5m a visine nekih 90cm, a nas 13. Bilo je jako zagušljivo i kad se sjetim da smo i nuždu vršili tu, pitam se kako su njih dvojica uspjevali kašalj zabušavati. Ovo pišem i plačem...

Nijaz Huremović