Izdvajamo

Centar javne bezbjednosti Prijedor obavještava građane da je na snagu stupio Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji (Službeni glasnik Repubike Srpske 18/17) kojim je propisano da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu isteklog oružnog lista obavezni da do 30. juna 2017. godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista, uz ispunjavanje opštih i posebnih uslova iz ovog Zakona.

Zakonom je predviđeno da vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog Zakona predali svoje oružje nadležnom organu, zbog isteka roka koji je bio na snazi po Zakonu o oružju i municiji, odnosno do 31.12.2016. godine, mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista najkasnije do 30. juna 2017. godine i na taj način vratiti svoje oružje u posjed.

Podnosioci zahtjeva za zamjenu oružnog lista (zbog isteka roka važnosti) prilažu i sljedeću dokumentaciju: fotokopiju lične karte, uvjerenje ovlašćene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka, 30,00 KM republičke administrativne takse za rješavanje zahtjeva, uz prilaganje dokaza o uplaćenoj naknadi za obrazac oružnog lista u iznosu od 20,00 KM.Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.

Vlasniku oružja za ličnu bezbjednost koji do 30. juna 2017. godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, izreći će se novčana kazna u iznosu od 1.200,00 do 1.500,00 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

Za zahtjeve koji su podneseni za izdavanje oružnog lista do 31.12.2016. godine (a radi se o nekompletnim zahtjevima), stranke se pozivaju da iste upotpune u zakonskom roku ili će se u protivnom zahtjev odbaciti i pokrenuti postupak oduzimanja oružja.

CJB Prijedor


Agenda

24. maj: Dan napada na Kozarac

26. maj: Godišnjica logora Trnopolje

27. maj: Prvi dan Ramazana

31. maj: Dan bijelih traka

Klikni na sliku: spisak donatora, asfaltiranje puta kroz Hadžiće

Ko je na portalu: 185 gostiju i nema prijavljenih članova

Ograda.jpg

Nismo stigli pobjeći prije čišćenja.

Za mlade da pojasnim šta je to čišćenje. To je kad vojska traži žive i koga nađu ubija, a ponekog su odvodili u logore.

Iz trapa smo slušali kad vojnici govore "Da mi ga je vidjeti živa, nož će mi zarđati".

Mi smo u skloništu (trapu) pokušavali ostati tihi u strahu da nas ne pronađu. Moj otac Bejdo i Asimov otac Vahid su bolovali astmu. U trapu koji je bio negdje 1,5 x 2,5m a visine nekih 90cm, a nas 13. Bilo je jako zagušljivo i kad se sjetim da smo i nuždu vršili tu, pitam se kako su njih dvojica uspjevali kašalj zabušavati. Ovo pišem i plačem...

Nijaz Huremović