Izdvajamo

 

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka „Podrška
zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2022- 2023.godina“
za područje entiteta Republika srpska
1. Predmet javnog poziva

Izbor korisnika za dodjelu poljoprivrednih mašina, opreme, građevinskog materijala i novčanih
sredstava u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratika u poljoprivredi na prostoru
entiteta Republika srpska, za sljedeće namjene/programe:
1) Dodjela poljoprivrednih mašina, mehanizacije i priključaka;
2) Dodjela plastenika;
3) Sufinansiranje nabavke opreme opreme za proizvodnju u poljoprivredi (oprema za
pčelarstvo, mljekarstvo, tov pilića/brojlera, tov koka nosilja, sistem za navodnjavanje,
oprema za sušenje voća i sl.);
4) Dodjela građevinskog materijala u svrhu obnove i izgradnje gospodarskih objekata u
poljoprivrednoj djelatnosti;
5) Sufinansiranje nabavke sitne i krupne stoke i pčelnjih društava, u iznosu do 5.000,00 KM.
Povratnici mogu aplicirati samo za jedan od navedenih programa.U koliko budu aplicirali za više od jednog
programa prijava neće biti uzeta u dalje razmatranje.
Osnov za podršku činit će podaci iz Prijavnog obrazca popunjenog i potpisanog od strane
aplikanta na javni poziv, u kojem su detaljnije navedene moguće vrste i namjene podrške.

2. Pravo učešća

Pravo da učestvuju u javnom pozivu radi dodjele srestava/donacije imaju:
- Manjinski povratnici na prostoru entiteta Republika srpska;
Napomena:
“Manjinski povratnici” je tehnički termin koji se odnosi na osobe koje pripadaju konstitutivnom narodu, a koje
su se vratile u predratnu općinu prebivališta u kojoj danas neki drugi konstitutivni narod čini brojnu većinu,
odnosno osobe koje se vraćaju na području pod efektivnom kontrolom druge etničke grupe (pa makar, dakle,
povratničke grupe lokalno činile većinu stanovništva).
Ukoliko podnosilac prijave na javni poziv ne ispuni naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje
razmatranje.

3. Način dodjele sredstava/donacije odabranim korisnicima programa/namjene:
a) Dodjela poljoprivrednih mašina, mehanizacije i priključaka;
Izabranim korisnicima po ovom programu Ministarstvo vrši nabavku ( u skladu sa ZJN) i putem
izabranog dobavljača dodjelu poljoprivrednih mašina, mehanizacije i priključaka, uz
sufinansiranje korisnika u procentu od 30-50% od ukupne vrijednosti. Korisnik sufinansiranje
avansno (unaprijed) uplaćuje na račun izabranog dobavljača koji vrši distribuciju. Vrste mašina,
mehanizacije i priključaka su navedene u Prijavi na javni poziv, a jednom korisniku maximalno
može se odobriti jedna mašina/mehaniazcija i tri priključka.

2
b) Dodjela plastenika;

Izabranim korisnicima po ovom programu Ministarstvo vrši nabavku ( u skladu sa ZJN) i putem
izabranog dobavljača dodjelu plastenika, uz sufinansiranje korisnika u procentu od 30-50% od
ukupne vrijednosti plastenika. Korisnik sufinansiranje avansno (unaprijed) uplaćuje na račun
izabranog dobavljača koji vrši distribuciju. Vrste plastenika su navedene u Prijavi na javni poziv,
a jednom korisniku maximalno može se odobriti do tri plastenika.

c) Sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju u poljoprivredi (oprema za pčelarstvo,
mljekarstvo, tov pilića/brojlera, tov koka nosilja, sistem za navodnjavanje, oprema za
sušenje voća i sl.);
Izabranim korisnicima po ovom programu Ministarstvo dodjeljuje finansijska sredstva u svrhu
kupovine opreme za proizvodnju u poljoprivredi, uz sufinansiranje korisnika u procentu od 30-
50% od ukupne vrijednosti potrebne opreme. Korisnici će morati obezbjediti predračune za
potrebnu opremu, na osnovu kojih će se utvrditi ukupna vrijednost opreme. Ministarstvo će u
skladu sa svojim budžetom i raspoloživim sredstvima za ove namjene odobriti dio ili cijelu
opremu izabranom korisniku. Korisnici koji budu odabrani za podršku morat će obezbjediti
bezuslovnu bankarsku garanciju na prvi poziv kao uslov za dobijanje sredstava, čime će
korisnik garantovati da će sredstva utrošiti namjenski u skladu sa ugovorom.

d) Dodjela građevinskog materijala u svrhu obnove i izgradnje gospodarskih objekata u
poljoprivrednoj djelatnosti;
Izabranim korisnicima po ovom programu Ministarstvo vrši nabavku ( u skladu sa ZJN) i putem
izabranog dobavljača isporuku građevinskog materijala u svrhu obnove i izgradnje gospodarskih
objekata u poljoprivrednoj djelatnosti, uz sufinansiranje korisnika u procentu od 30-50% od
ukupne vrijednosti potrebnog građevinskog materijala. Korisnik sufinansiranje avansno
(unaprijed) uplaćuje na račun izabranog dobavljača koji vrši distribuciju. Ministarstvo će u skladu
sa svojim budžetom i raspoloživim sredstvima za ove namjene odobriti dio ili cijelu isporuku
potrebnog građevinskog materijala. Potrebe utvrđuje stručno lice Ministarstva na licu mjesta u
saglasnosti sa korisnikom.

e) Dodjela finansijskih sredstava u svrhu nabavke sitne i krupne stoke i pčelinjih
društava, u iznosu do 5.000,00 KM.
Izabranim korisnicima po ovom programu Ministarstvo dodjeljuje finansijska sredstva u svrhu
nabavke sitne i krupe stoke i pčelinjih društava. Korisnici koji budu odabrani prilikom
potpisivanja ugovora dužni su dostaviti Minstarstvu predračun o namjeri kupovine predmetne
donacije. U slučaju da nisu u mogućnosti obezbjediti predračun priložiti će kupoprodajni ugovor
o kupovini predmetne donacije za koju je korisnik aplicirao. Ugovor mora biti obostrano potpisan
i ovjeren kod notara ili druge nadležne službe. Ministarstvo će u skladu sa svojim budžetom i
raspoloživim sredstvima za ove namjene odobriti dio ili cijeli novčani iznos za predmetnu
donaciju.

3.1. Način odabira korisnika koji će biti podržani

Odabir korisnika koji će biti podržani kroz programe se vrši na osnovu Odluke o utvrđivanju
konačne rang liste potencijalnih korisnika za programe pomoći održivog povratka „Podrška
zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2022. i 2023.godine”, po
redoslijedu od ranga jedan pa niže sve do utoška raspoloživih sredstava predviđenih za ove
namjene, posebno za svaku od listi u okviru odluke. Prednost prilikom odabira korisnika će imati
aplikanti koji do sada nisu bili korisnici sredstava održivog povratka ovog Ministarstva.
Na odabir korisnika će odlučivati i službena zabilješka službenika Ministarstva koji će po potrebi
na licu mjesta na terenu na adresi korisnika vršiti kontrolu činjenica navedneih u dokumentaciji
dostavljenoj uz prijavu na javni poziv i kontrolu uslova za dobijanje donacije (pristupačnost
objektu, adekvatno zemljište, posjedovanje ili raspolaganje repromaterijalom i opremom ili
stočnim fondom, odnosno objektom i sl.)
3
3.2. Učešće u sufinansiranju programa/namjene:

Aplikanti koji budu izabrani kao korisnici sredstava/donacije su obavezni sufinansirati
vlastitim novčanim sredstvima predmet donacije (projekat za koji su apalicirali), prema
sljedećem obrazcu:
a) Za program/namjenu pod rednim brojem 1), 2), 3) i 4):
- Ako je ukupna vrijednost projekta do 30.000,00 KM, lično sufinansiranje je u iznosu od 30%;
- Ako je ukupna vrijednost projekta od 30.001,00 KM do 50.000,00 KM, lično sufinansiranje je u
iznosu od 40%;
- Ako je ukupna vrijednost projekta preko 50.000,00 lično sufinansiranje je u iznosu od 50%;
b) Za program/namjenu pod rednim brojem 5):
- Lično sufinansiranje je u iznosu od 0%;

 Lično učešće u sufinansiranju projekta se računa kao finansijsko učešće korisnika u
procentu od ukupne vrijednosti projekta za jednog korisnika, tj. od ukupne zbirne vrijednosti
predmetne namjene za korisnika: mašine, priključka, opreme, plastenika, potrebnog građevinskog
materijala za izgradnju ili obnovu gospodarskog objekta.

 Izuzetno, za program/namjenu pod rednim brojem 4) lično učešće u sufinansiranju
projekta se može smatrati i ranije ulaganje korisnika u predmeni objekat, u procentu koji se utvrdi na
osnovu predočenih dokaza: fakture, fiskalni računi, izvodi iz banke o plaćenim računima/fakturama
ili izveštaj o procjeni vlastitog ulaganja sačinjen od strane stručnjaka/vještaka građevinske struke
koja uključuje specifikaciju ugrađenih građevinskih materijala/radova sa pojedinačnim tržišnim
cijenama.
3.3. Maksimalno učešće (sufinansiranje) Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
po jednom korisniku je:
 50.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 1, 2 i 3).,
 100.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 4).,
 5.000,00 KM za program/namjenu pod brojem 5).


4. Opći Kriteriji

Prijava aplikanta na javni poziv obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:
1). OBRAZAC PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Podnosilac prijave obavezno dostavlja čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na
obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u
prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo.
Podnosilac prijave popunjava rubrike Prijavnog obrasca, zaokružuje ponuđene opcije i odgovara za
vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom
vrednovanja prijave. Prijavni obrazac obavezno potpisuje podnosilac prijave na javni poziv.
2). OBRAZAC „PBA-3” - OBAVJEŠTENJE O EVIDENCIJI PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA ZA
PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNI POZIV
izdato u općini/opštini povratka od nadležnog organa (MUP-a), ne starija od tri mjeseca od dana
podnošenja prijave po ovom javnom pozivu (original ili ovjerena fotokopija);

3) FOTOKOPIJA VAŽEĆE LIČNE KARTE PODNOSIOCA PRIJAVE NA JAVNI POZIV (Fotokopija
LK treba biti obostrana);

4). UVJERENJE/POTVRDA ILI LIČNA IZJAVA O OSTVARENOM POVRATKU ZA PODNOSIOCA
PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Podnosilac prijave na javni poziv obavezno podnosi jedan od ponuđe dva dokaza:
4
Uvjerenje/ potvrda o ostvarenom povratku za podnosioca prijave na javni poziv u kojem trebaju biti
navedeni i svi ostali članovi porodice sa kućne liste koji su se vratili. Uvjerenje/potvrda mora biti
izdato od nadležnog organa za općinu/opštinu povratka. Uvjerenje/potvrda se dostavlja u originalu ili
kao ovjerena fotokopija dokumenta.
ili
Lična Izjava o ostvarenom povratku za podnosioca prijave na javni poziv u kojoj se obavezno
navode i svi ostali članovi porodice sa kućne liste koji su se vratili. U ličnoj Izjavi podnosilac prijave
treba navesti godinu povratka, mjesto/grad/općinu iz koje se vratio u mjesto povratka, naziv mjesta i
općinu povratka, te podatke o članovima porodice koji su se vratili (godina rođenja i srodstvo sa
podnosiocem prijave na javni poziv).
Lična izjava mora biti ovjerena od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara i dostavlja
se u originalu.

5). IZJAVU O SPREMNOSTI SUFINANSIRANJA

U izjavi, u formi propisanoj od strane ministartsva i koja se može preuzeti na web stranici
www.fmroi.gov.ba ili lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo, podnosilac
prijave navodi da je spreman sufinansirati projekat prema uslovima iz javnog poziva, shodno
ukupnoj vrijednosti projekta za koji je aplicirao. Izjava mora biti ovjerena od strane općinske službe
za ovjeru potpisa ili kod notara i dostavlja se u originalu.
Aplikanti koji apliciraju za program/namjenu pod rednim brojem 5 nisu dužni dostavljati
predmetnu izjavu.

6). UVJERENJE O REGISTROVANOM POLJOPRIVRDNOM GAZDISTVU ILI POSJEDOVNI
LIST/ZK IZVADAK

Podnosilac prijave na javni poziv podnosi jedan od ponuđenih dokaza:
Dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Kao dokaz dostavlja se Uvjerenje/Potvrda
o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu koji glasi na podnosioca prijave na javni poziv i koje je
izdato u općini povratka. Posebno će se vrednovati komercijalno u odnosu na porodično
poljoprivredno gazdinstvo. Uvjerenje/Potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu može se
dosatviti u originalu ili kao fotokopija dokumenta.
ili
Posjedovni list ili ZK izvadak koji je izdat na podnosioca prijave na javni poziv ili člana uže
porodice, kao i drugi važeći dokument kojim se dokazuje pravo raspolaganja adekvatnim zemljišnim
posjedom (npr. ugovor). Posjedovni list/ZK izvadak se dostavljaju u originalu ili kao fotokopije
dokumenata.
U slučaju da podnosilac prijave na javni poziv koristi zemljište u zakupu, kao dokaz dostavlja
Posjedovni lista/ZK izvadak za predmetno zemljište i ugovor o zakupu i korištenju zemljišta. Ugovor
o zakupu i korištenju zemljišta mora biti ovjeren kod nadležnog organa (općina, sud, notar) i mora se
dostaviti kao originalni dokument ili ovjerena fotokopija dokumenta.
U slučaju da podnosilac prijave na javni poziv koristi zemljište vlasnika koji živi u iseljeništvu, kao
dokaz dostavlja Posjedovni lista/ZK izvadak za predmetno zemljište (ako je dostupno) i Ličnu Izjavu
da koristi predmetno zemljište površine (navesti površinu predmetnog zemljišta) u mjestu (navesti
adresu predmetnog zemljišta: naziv parcele, mjesto i općina), vlasnika (navesti ime i prezime
vlasnika) koji je trenutno živi u iseljeništvu sa porodicom u državi (navesti u kojoj državi živi) i navesti
u koju svrhu se koristi predmetno zemljiše. Izjava mora biti ovjerena od strane općinske službe za
ovjeru potpisa ili kod notara i dostvlja se u originalu.
Podnosilac prijave treba dostaviti dokaz o posjedovanju, odnosno pravu raspolaganja i korištenja
adekvatnim zemljišnim posjedom minimalno za 5 dunuma, a ako aplicira za poljoprivrednu mašinu
traktor, onda treba navedeni dokaz dostaviti minimalno za 20 dunuma.

7). KUĆNU LISTU

Izdatu od nadležnog organa u općini povratka. Kućna lista treba biti original ili ovjerena fotokopija i
mora biti izdata nakon objave ovog Javnog poziva
Svi punoljetni članovi domaćinsta sa kućne liste trebaju imati status povratnika.
5
8). IZJAVU O RANIJE KORIŠTENIM/ NEKORIŠTENIM SREDSTVIMA

U izjavi podnosilac prijave obavezno izjavljuje da li je on ili neko od njegovih članova domaćinsta bio
ili nije bio korisnik finansijskih sredstava ili drugih oblika pomoći za održiv povratak od strane
Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica ili od neke druge institucije ili organizacije ili
donatora. Ukoliko je neko bio korisnik, obavezno u izjavi navodi koju vrstu pomoći je dobio, za koje
namjene i u kojem iznosu. Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, i u slučaju da se utvrdi da je data
Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva, ili je data lažna izjava, Ministarstvo
zadržava pravo da prijavu isključi iz dalje procedure Javnog poziva. Izjava mora biti ovjerena od
strane općinske službe za ovjeru potpisa ili kod notara i dostavlja se u originalu.

9) PROJEKTNI PRIJEDLOG/ IDEJA

Uz prijavu na javni poziv aplikant obavezno prilaže narativni opis projekta ili projektnu ideju, koji
treba da sadrži minimalno: vrstu i količinu donacije za koju aplicira, opis programa(donacije),
procjenjenu vrijednost donacije (paušalno ili na osnovu predračuna), razlog zbog kojeg se prijavio
na javni poziv, opis potrebe za navedenom donacijom, izvori finansiranja projekta (vlastita sredstva i
ulaganja iz drugih izvora), mogući broj radno angažovanih lica nakon realizacije donacije, da li je već
započet projekat ili je samo ideja i predviđeni finansijski efekti projekta. U projektu navesti
transakcijski račun na koji će se sredstva doznačiti u slučaju da se ista odobre i naziv i adresu
banke kod koje je isti otvoren.
U koliko aplikant aplicira za program/namjenu pod rednim brojem 3) i 5) uz projekat treba priložiti
Potvrdu banke ili Ugovor o otvorenom transakcijskom računu sa bankom za podnosioca
prijave na javni poziv.
Dodatno će bodovati dokazi iz općih kriterija pod tačkom 6, 8. i 9.
5. Posebni kriteriji
Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni ali će se na osnovu istih izvršiti bodovanje prijava:
1). UVJERENJE/ POTVRDA O PRIPADNOSTI RANJIVIM KATEGORIJAMA
Podnosilac prijave na javni poziv uz prijavu podnosi original ili fotokopiju Uvjerenja/Potvrde izdate od
nadležnog organa, kojim se dokazuje da podnosilac prijave na javni poziv ili drugo lice sa prijavljene
kućne liste pripada odeđenoj ranjivoj kategoriji.
Ranjive kategorije koje će se bodovati su: šehidske porodice odnosno porodice poginulog borca,
RVI, demobilisani borci, porodice nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, samohrane majke, osobe
sa invaliditetom, porodice u kojima je žena nosioc domaćinstva.

2). KUĆNA LISTA /MLADI I OBRAZOVANI

Bodovat će se samo članovi domaćinstva koji su navedeni na kućnoj listi i za koje podnosilac prijave
na javni poziv dostavi sljedeće tražene dokaze ( priznavat će se bodovi samo za one članove koje
komisija verifkuje u općim kriterijima):
- Obavještenje o evidenciji prebivališta (CIPS obrazac PBA-3) izdato od nadležnog MUP-a u
općini povratka nakon objave ovog javnog poziva; Podnosilac prijave na javni poziv dostavlja
predmetno obavještenje za sve članove sa kućne liste. Obavještenje treba dostaviti u originalu ili
ovjerenoj fotokopiji dokumenta.
- Uvjerenje/potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata od nadležne
ustanove, dostaviti u originalu ili fotokopiji.
- Diploma/Uvjerenje o završenom studiju (minimalno VSS), dostaviti u originalu ili fotokopiji.
6. Sačinjavanje listi potencijanih projekata i korisnika
Liste projekata i korisnika pomoći po osnovu ovog Javnog poziva sačinit će Komisija koju će
imenovati federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
Komisija će razmatrati prijave u skladu sa Procedurama koje će donijeti federalni ministar
raseljenih osoba i izbjeglica, te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.
6
Dostavljanje prijava se vrši preporučeno poštom na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni poziv za za podnošenje prijava za program „Podrška
zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi na prostoru entiteta
Republika srpska u periodu 2022. i 2023.godina“
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i broj telefona)
Rok za dostavljanje prijava na javni poziv ostaje otvoren od dana objave Javnog poziva u
dnevnim novinama i web stranici Ministarstva do 10.12.2021. godine.
Nepotpune, neblagovremene prijave, kao i prijave koje se ne odnose na predmetne
programe/namjene i koje nisu u skaldu sa Prijavom na ajvni poziv neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/205-543 ( Nermin Lepenica, Adisa Zagić i Ensar
Salkić.)
Preliminarne, a nakon provedenog postupka na osnovu prigovora i konačne rang liste, po ovom
javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i
izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj javni
poziv.

NAPOMENA

Prijave aplikanata koje se već nalaze na utvrđenim rang listama potencijalnih korisnika pomoći
proisteklih iz predhodnog Javnog poziva iz programa održivog povratka „Podrška
zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u peridou 2020 i 2021 godina“ neće se
nastaviti rješavati nakon objavljivanja konačnih rang listi po ovom Javnom pozivu.

POSEBNA NAPOMENA

Svi aplikanti koji se nalaze na Rang lista potencijalnih korisnika pomoći koji ispunjavaju opće
kriterije, na Odluci o utvrđivanju konačne rang liste potencijalnih korisnika za program pomoći
održivog povratka „Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu
2020. i 2021 .godine 03-36-2-334-5025/19 od 15.06.2020. g, čiji zahtjevi nisu realiazovani, , imaju
mogućnost prijave po ovom Javnom pozivu pod uslovom da je isti program/namjena objavljen i u
ovom Javnom pozivu , uz obavezno dostavljanje OBRAZCA PRIJAVE NA JAVNI POZIV, koji treba
biti čitko popunjen i potpisan i koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se
može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi: Terezije 56. Sarajevo;

Bodovi koje su aplikanti stekli po ranijem javnom pozivu se prenose na ovaj Javni poziv.

U slučaju da su međuvremenu promjenje okolnosti po nekom od kriterija iz ovog Javnog poziva, čija
posljedica bi bila promjena ukupnog broja bodova za aplikanta, aplikantima se preporučuje da podnesu
novu prijavu po osnovu ovog Javnog poziva uz dostavljanje sve potrebne dokumentacije na osnovu koje
bi se vršila ocjena prijave aplikanta.

M I N I S T A R
dr. sci. Edin Ramić

Broj: 03-32-3-230-1/21
Sarajevo:01.11.2021. godine

Više pogledati OVDJE

Često se naši ljudi osječaju uvrjeđenim sa riječi 'dijasporac'. Ovo je večinom slučaj iz razloga nepoznavanja značenja te riječi. Šta ustvari znači 'Dijaspora'

Opširnije...