Izdvajamo

 

Javni oglas

za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz entiteta Federacija BiH u entitet Republika Srpska na ime sufinansiranja troškova prevoza do škole, za školsku 2022/2023 godinu

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz entiteta Federacija BiH u entitet Republika Srpska koji pohađaju nastavu u srednjim školama na području entiteta Republika Srpska i rubnim naseljima u entitetu Federacija BiH, na ime sufinansiranja troškova prevoza do škole, za školsku 2022/2023 godinu.

II

Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području entiteta Republike Srpska;

2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području entiteta Republika Srpska;

3. da pohađaju redovno srednju školu na području entiteta Republika Srpska ili u rubnim naseljima u entitetu Federacija BiH;

4. da putuju do škole četiri kilometra i više;

5. da koriste usluge javnog prevoza do škole koji plaćaju vlastitim sredstvima.

III

Iznos novčanih sredstava, po jednom učeniku srednje škole, iznosit će cijenu mjesečne karte za mjesece tekuće školske godine, a maksimalno do 400,00 KM za cijelu školsku godinu.

IV

Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski račun, roditelja/učenika ili na račune autoprevoznika ako je organiziran prevoz.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi H. Čemerlića br. 2, Sarajevo;

2. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ne starija od 6 mjeseci;

3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS) jednog od roditelja i rodni list učenika, ne stariji od 30 dana;

4. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni učenici u srednjim školama na području entiteta Republika Srpska ili rubnim povratničkim naseljima u entitetu Federacija BiH, ne starije od 30 dana;

5. Potpisana izjava učenika/roditelja da usluge javnog prevoza za odlazak u školu plaćaju vlastitim sredstvima (Obrazac za izjavu u prilogu prijavnog obrasca);

6. Potvrda od autoprevoznika o cijeni mjesečne karte od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, za relaciju navedenu u izjavi (Obrazac za potvrdu u prilogu prijavnog obrasca);

7. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa za punoljetne učenike ili kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa roditelja, za maloljetne učenike.

8. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:

a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili

b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili

c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.

VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za sufinansiranje troškova prevoza u ovoj školskoj godini, prednost će imati učenici sa manjim prihodima po članu domaćinstva.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni oglas za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz entiteta Federacija BiH u entitet Republika Srpska na ime sufinansiranja troškova prevoza do škole, za školsku 2022/2023 godinu’’

na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

Javni oglas ostaje otvoren 21 dan, od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.

M I N I S T A R

dr.sci. Edin Ramić

Broj: 05-32-5-1367-1/22

Sarajevo, 26.08.2022. godine

 

Uzvišeni Allahu, neka tuga bude nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude dova da se više nikada i nikome više ne ponovi ni Kozarac, ni Prijedor, ni Srebrenica!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.